Season Review

Sezono apžvalga / Season Rewiev


LT Kai saulė tingiai keliasi rytais, o vakarais vis anksčiau pasislepia po nukritusiais lapais, pasiilgstame šviesos. Sakoma, kad yra du būdai spindėti: atspindėti, tarsi veidrodis arba spindėti iš vidaus. Šį rudenį gaminau daiktus, kurie primintų Jums, kad turite savo saulę viduje. 

Pasivaikščiojau Baltijos pajūriu ir pririnkau Jums bangų ir smėlio suformuotų akmenukų. Nepatikėsit, bet jie vis dar kvepia jūra... Atrinkau tuos, kurie tarpusavy dera gražiausiai ir tuos, iš kurių galima statyti svajonių bokštus. Ištapiau ir sudėjau į gražias dėžutes su mintimi, kad juos dėliosite, dovanosite, medituosite... 

Prisiminiau Rytietiškas tradicijas. Jos tokios nuostabios, bet ir tokios tolimos... Visgi radau būdą pasidalinti su Jumis dalelyte tos subtilios išminties ir magijos. Kūriau mandalas. Lipdžiau mažas interjerines kokeshi lėlytes. Gaminau omamori stiliaus vokelius. Būtinai pasiskaitykite mūsų simbolių žodyne, ką visas tas grožis, kuris puoš Jūsų namus, reiškia. Atrasite daug naujo. 

EN When the Sun lazily wakes up in the mornings, and in the evenings hides under fallen leaves, we miss the light. People say there are two ways to shine: to reflect like a mirrow or to shine from inside. This autumn I made products, which will remind you, that you have your own sun inside. 

I have walked along the Baltic seaside and I collected for you beachstones, sculped by waves and sand. You will not believe, but they still smell like the sea... I selected those ones which fit the best together, and those ones, you can build the towers of dreams. I have painted them and placed into beautiful boxes, with minds, you will put them, take as gifts, meditate... 

I have remembered Oriental traditions. They are so amazing, but also so distant... However, I have found the way to share apiece of this wisdom and magic with you. I created mandalas. I molded little interior kokeshi dolls. I produced omamori envelopes. These awesome things are much more than simple home decor elements. They are full of symbols and interesting secrets. 

First Snow Magic

Pirmojo sniego magija / Магия первого снега / Magia pierwszego śniegu


LT „Pirmasis sniegas nėra vien tiesiog įvykis, tai magiškas įvykis. Nueini miegoti viename pasaulyje, o atsibundi visai kitame...“
[J. B. Priestley]

RU «Первый снег – это не просто событие, это волшебное событие. Ты идёш спать в одном мире, а просыпаешься в совершенно другом...»
[J. B Priestley]

PL „Pierwszy śnieg nie jest po prostu wydarzeniem, jest on magicznym wydarzeniem. Idziesz spać w jednym świecie, a budzisz się w zupełnie innym...“
[J. B. Priestley] 

Gift Packaging for Free

Nemokamas dovanų pakavimas / Бесплатное упаковывание подарков / Bezpłatne pakowanie prezentów

Product and gift packaging. Sending parcels.  
 www.ijk.lt 

LT Tikriausiai žinote, kad dauguma mūsų prekių yra įpakuota į firmines dovanų dėžutes (jos įvairios, priderintos prie produktų). Bet tai dar ne viskas! Jei norite, kad užsakytą gaminį išsiųstume tiesiai tam, ką planuojate pasveikinti, pasirūpinsime visomis smulkmenomis. Dovaną papuošime gražiu kaspinu, pridėsime raštelį apie tai, kad išpakuoti galima ne anksčiau nurodytos dienos (tam atvejui, jei staigmena pasiektų gavėją šiek tiek greičiau), parinksime gražų atviruką, užrašysime sveikinimą. Dovanoti – be galo malonu ir paprasta. 

RU Наверное Вы уже знаете, что большинство наших товаров упаковано в фирменные коробочки (они разные, подобраны к продуктам). Но это ещё не всё! Если хотите, чтобы заказанное изделие было высланно прямо тому, кого планируете поздравить, мы позаботимся о всех деталях. Подарок украсим красивым бантом, добавим записку, о том, что открыть можно не раньше указанной даты (на тот случай, если сюрпиз прибудет чуть быстрее), подберём красивую открытку, напишем поздравление. Дарить – безгранично приятно и просто. 

PL Z pewnością już wiecie, że większość naszych towarów jest zapokanowa w firmowe pudełka prezentowe (są one przeróżne, dopasowane do produktów). Ale to jeszcze nie wszystko! Jeśli chcecie, żebyśmy Wasz zamówiony wyrób wysłali bezpośrednio temu, kogo planujecie pozdrowić, zatroszczymy się o wszystkich detalach. Prezent upiększymi piękną kokardą, dodamy notatkę o tym, że otworzyć można nie wcześniej określenoj daty (na wypadek, jeśli niespodzianka dotrze trochę szybciej), dopasujemy pocztówkę, napiszemy życzenia. Darować – bezgranicznie przyjemnie i łatwo. 

Product and gift packaging 
 www.ijk.lt

Corporate Gifts Ideas

Verslo dovanų idėjos / Идеи корпоративных подарков / Pomysły prezentów biznesowych

LT Prieš šventes daugybė įmonių ieško verslo dovanų: partneriams, darbuotojams, klientams. Vieni ieško ekonominių variantų, kiti – prestižinių. Kažkas stengiasi nustebinti, o kažkas tiesiog renkasi tradicinius saldainių, kavos, sūrių ir vyno rinkinius. Kokia gi turėtų būti ideali verslo dovana? 
Pirmiausia, verslo dovana atspindi įmonės įvaizdį ir požiūrį. Antra, verslo dovana – tai taip pat ir įmonės reklama. Pagalvokite, ką darytumėt, gavę dovanų pigų, prastai rašantį tušinuką. Greičiausiai jis greitai atsidurtų šiukšlių dėžėje. Geriau dovanokite mažiau dovanų, bet tegu jos būna išskirtinės ir kokybiškos, tokios, kurias žmonės norės pasilikti ir pasakos apie jas kitiems. O jeigu norite parodyti dėmesį kiekvienam, neviršydami suplanuoto biudžeto, įteikite jaukius ir originalius atvirukus, kurie dar ilgai puoš namų lentynas ir trauks smalsius svečių žvilgsnius. Dovanokite gerą nuotaiką, o ne įmonės logotipus! 

RU Перед праздниками много компаний ищет корпоративные подарки: для партнёров, сотрудников, клиентов. Одни ищут экономные варианты, другие – престижные. Кто-то старается удивить, а кто-то просто выбирает традиционные наборы конфет, кофе, сыра и вина. Какой же должен быть идеальный корпоративный подарок? 
Во первых, корпоративный подарок отображает имидж и взгляды компании. Во вторых, корпоративный подарок – это в том числе и реклама бизнеса. Подумайте, что бы Вы делали, получив дешёвую ручку, которая плохо пишет? Скорее всего она скоро бы оказалась в мусорном ящике. Лучше дарите меньше подарков, но пусть они будут особенные и качественные, такие, которые люди захотят оставить, и расскажут о них другим. А если хотите порадовать всех, не превышая спланированный бюджет, вручите уютные и оригинальные открытки, которые ещё долго будут украшать домашние полки и притягивать любопытные взгляды гостей. Дарите хорошое настроение, а не логотипы компании! 

PL Przed świętami wiele firm szuka prezentów biznesowych: dla partnerów, pracowników, klientów. Jedni szukają ekonomicznych wariantów, inni – prestiżowych. Ktoś stara się zadziwić, a ktoś po prostu wybiera tradycyjne zestawy cukierek, kawy, serów i wina. Jaki więc powinien być idealny prezent biznesowy? 
Po pierwsze, prezent biznesowy odzwierciedla imidż i podlądy firmy. Po drugie, prezent biznesowy – to również i reklama. Zastanówcie się, co byście zrobili z tanim, źle piszącym długopisem? Z pewnością szybko okazałby się on w koszu na śmiecie. Darujcie lepiej mniej prezentów, ale niech one będą szczególne i jakościowe, takie, które ludzie zechcą zostawić i opowiedzą o nich innym. A jeśli chcecie ucieszyć każdego, nie przewyższając zaplanowany budżet, wręczcie przytulne i oryginalne kartki świąteczne, które jeszcze długo będą upiększać domowe pólki i przykuwać wzroki zaciekawionych gości. Darujcie dobry nastrój, a nie logotypy firmy! 

Limited edition gifts ideas 
 www.ijk.lt 

Christmas Gift Certificates

Kalėdiniai dovanų kuponai / Рождественские подарочные сертификаты / Gwiazdkowe kupony prezentowe

Christmas gift box for gift certificates
www.ijk.lt

LT Šiais laikais verslas jau neįsivaizduojamas be dovanų kuponų. Prieš Kalėdas tokio tipo dovanų ieško daug žmonių. Juk tai būdas padovanoti kažką daugiau nei daiktą. Tai galimybė išpildyti nematerialią svajonę, padaryti staigmeną ar leisti žmogui išbandyti kai ką naujo. 
Jei Jūsų verslas dar nespėjo pasirūpinti šventiniais dovanų kuponais, būtinai užsukite pas mus. Sukursime Jums originalų ir įdomų produktą.  

RU В наши времена бизнес уже нельзя представить без подарочных сертификатов. Перед Рождеством и Новым Годом такого типа подарки ищет много людей. Ведь это возможность исполнить нематериальную мечту, сделать сюрприз или позволить человеку испробовать что-то новое. 
Если Ваш бизнес ещё не успел позаботится праздничными подарочными сертификатами, обязательно загляните к нам. Мы создадим для Вас оригинальный и интересный продукт. 

PL W nasze czasy biznes nie można już wyobrazić bez kuponów prezentowych. Przed świętami Bożego Narodzenia prezenty takiego typu szuka wiele osób. Przecież jest to możliwość spełnić niematerialne marzenie, zrobić niespodziankę albo pozwolić człowiekowi wypróbować coś nowego. 
Jeśli Wasz biznes nie zdążył jeszcze zatroszczyć się świątecznymi kuponami prezentowymi, zajrzyjcie do nas. Stworzymy dla Was oryginalny i ciekawy produkt. 

Christmas gift certificate, created by I.J.K. Design Gallery 
www.ijk.lt

Buddha and Naga. Tatoo

Tatuiruotė su Buda ir Naga / Татуировка с Буддой и Нагой / Tatuaż z Buddą i Nagą

LT Rytuose yra tokia graži legenda apie medituojantį Budą, kurį nuo lietaus atkeliavo saugoti gyvačių karalienė Naga, taip rodydama pagarbą didžiajai Budos išminčiai. Praeitą savaitę ši, tūkstantmečius skaičiuojanti legenda atgijo mano piešinyje. O atgijo tam, kad vėliau taptų tatuiruote ir papuoštų vieno žmogaus ranką. Žmogaus, kurio kredo yra ginti pačiam ir mokyti apsiginti kitus. Žmogaus, kurio profesija yra glaudžiai susijusi su Rytų kovos menais. Žmogaus, kuriam tatuiruotės yra būdas išreikšti savo gyvenimo filosofiją. 

RU На Востоке есть такая красивая легенда о медитирующем Будде, которого от дождя прибыла укрыть королева змей Нага, приклоняясь таким образом перед великой мудростью Будды. На прошлой неделе эта, тысячилетия насчитавшая легенда ожила на моём рисунке. А ожила для того, чтобы позже превратиться в татуировку и украсить руку одного человека. Человека, кредо которого – это защищать самому и учить защищаться других. Человека, профессия которого узко связана с Восточными боевыми искусствами. Человека, для которого татуировки – это способ выразить свою жизненную философию. 

PL Na Wschodzie istnieje taka piękna legenda o medytującym Buddzie, którego od deszczu przybyła ochronić królewna żmij Naga, wyrażając w taki sposób szacunek przed wielką mądrością Buddy. W przeszłym tygodniu ta, tysiąclecia naliczająca legenda ożyła na moim rysunku. A ożyła po to, aby później stać się tatuażem i upiększyć rękę jednego człowieka. Człowieka, którego kredo jest obraniać samemu i uczyć obraniać się innych. Człowieka, którego zawód jest ściśle powiązany ze Wschodnimi sztukami walki. Człowieka, dla którego tatuaże – to sposób wyrazić swoją życiową filozofię. 

Balancing stones and tatoo design "Buddha and Naga" 
www.ijk.lt