2015-08-17

The Best Clients

Geriausi klientai / Самые лучшие клиенты 


LT Dizaino ir dailės paslaugų sfera labai skiriasi nuo kitų. Nepaisant to, kad stengiamės ją kuo labiau priartinti prie kasdienių klientų poreikių, čia galioja savo taisyklės. Šiandien norėčiau pakalbėti apie klientus, kurie džiugina kiekvieną dizainerį, dailininką, o gal net ir architektą, ir pasakyti jiems didelį AČIŪ. 

Geriausi klientai supranta, kad... 
...kūryba – tai darbas, o ne laisvalaikio užsiėmimas. 
...kūrėjas viską daro savo rankomis. 
...kai užsakymo atlikimui paliekama daugiau laiko, kūrėjas gali skirti daugiau dėmesio kiekvienai smulkmenai.  
...skirdamas laiką konkrečiam klientui (konsultacijoms, laiškams, užsakymo realizavimui), kūrėjas turi sustabdyti kitus savo darbus ir skirti visą savo dėmesį tik tam klientui. 
...medžiagos pavieniams rankų darbo gaminiams kainuoja žymiai brangiau nei didmenoje fabrikuose. 
...tam, kad būtų sukurtas naujo dizaino gaminys, reikia skirti laiko idėjai, inspiracijoms, medžiagų paieškai, kūrybai, eskizavimui, maketavimui, bandymams, fotografavimui, nuotraukų paruošimui, pristatymui. 
...kaina nėra tiesioginis atlygis kūrėjui, kadangi nuo trečdalio iki pusės sumos sudaro mokesčiai valstybei, nemažą dalį sumos sudaro sąnaudos medžiagoms bei kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, ir tik nedidelė kainos dalis lieka kūrėjui kaip atlygis už jo darbą. 
...kaina ir daikto/paslaugos vertė yra skirtingi dalykai. Meno dirbiniai, rankų darbo gaminiai ir dizaino paslaugos turi išliekamąją vertę ir estetinę vertę. Meistriškai atliktų darbų vertė su laiku tik kyla. 
...kūrėjas yra žmogus, toks, kaip ir kiti: jis irgi turi ilsėtis, miegoti ir valgyti, jis nedirba visą parą, jis negali atsiliepti į skambučius visą parą, jis kartais atostogauja, turi asmeninį gyvenimą ir bent retkarčiais nori turėti laisvus savaitgalius. 
...kūrėjas nėra ekstrasensas, todėl klientas turėtų aiškiai išdėstyti savo pageidavimus ir lūkesčius. 
...kreipdamasis į kūrėją, klientas turi juo pasitikėti. 
...kūrėjas visuomet stengiasi pasiūlyti geriausią variantą, remdamasis savo patirtimi ir profesionalumu. 
...kūrėjo rekomendacijos yra orientuotos į gražų ir kokybišką rezultatą. 

Atskirai norėčiau padėkoti visiems tiems klientams, kurie, gavę užsakytas prekes, atsiunčia gražius laiškelius su padėka. Kiekvienam kūrėjui svarbu žinoti, kad jo darbas patinka ir džiugina kitus. 


RU  Сфера дизайнерских и художественных услуг очень отличается от других. Несмотря на то, что мы стараемся её как можно больше приблизить к ежедневным потребностям клиентов, здесь есть свои правила. Сегодня я бы хотела поговорить о клиентах, которые радуют каждого дизайнера, художника, а может даже и архитектора, и сказать им большое СПАСИБО. 

Самые лучшие клиенты понимают, что... 
...творчество – это работа, а не занятие в свободное время. 
...создатель всё делает своими руками. 
...когда на выполнение заказа есть больше времени, создатель может уделить больше внимания каждой детали. 
...уделяя время конкретному клиенту (консултации, письма, реализация заказа), создатель должен приостановить другие свои работы и посвятить всё своё внимание только этому клиенту. 
...материалы для единичных изделий ручной работы стоят значительно дороже чем оптовые заводские. 
...для того, чтобы было создано изделие нового дизайна, нужно уделить время идеи, вдохновению, поискам материалов, творчеству, эскизам, макетам, пробникам, фотографированию, обработке снимков, презентации. 
...цена не является непосредственной оплатой для создателя, поскольку третья часть, а то и половина, уходит на налоги для государства, немалая часть суммы предназначается на материалы и другие расходы, и только небольшая часть остаётся создателю, как его заработок. 
...цена и ценность вещи/услуги – это не одно и то же. Предметы искусства, изделия ручной работы и услуги дизайнера имеют остающуюся ценность и эстетическую ценность. Стоимость мастерских работ со временем только растёт. 
...создатель – это человек, такой, как и остальные: он тоже должен отдыхать, спать и кушать, он не работает круглосуточно, он не может отвечать на звонки круглосуточно, он иногда бывает в отпуске, у него есть личная жизнь, и хотя бы изредка он хочет иметь свободные выходные. 
...создатель не является экстрасенсом, потому клиент должен понятно изложить свои пожелания и ожидания. 
...обращаясь к создателю, клиент должен доверять ему. 
...создатель всегда старается предложить самый лучший вариант, полагаясь на свой опыт и профессионализм. 
...рекомендации создателя ориентированы на красивый и качественный результат. 

Отдельно хочу поблагодарить всех тех клиентов, которые, получив заказанные вещи, присылают красивые письма с благодарностью. Каждому создателю важно знать, что его работа нравится и радует других. Komentarų nėra:

Rašyti komentarą