Beach Therapy

Pajūrio terapija / Пляжная терапия / Terapia plażowa


LT Kažkas pasakė, kad diena, praleista pajūryje atkuria sielą... Aš tuo tikiu. Jūra – tai nepaprasta jėgos vietos. Ten mes ir vel atrandame save... 

RU Кто-то сказал, что день, проведённый на пляже, восстанавливает душу... Я в это верю. Море – это необыкновенное место силы. Там мы вновь находим себя... 

PL Ktoś powiedział, że dzień, spędzony na plaży, przywraca duszę. Ja w to więrzę. Morze – to niezwykłe miejsce siły. Tam my znów odnajdujemy siebie... 
Baptism Picture for Fingerprints

Krikštynų paveikslas pirštų antspaudams / Картина для отпечатков пальцев на крестины / Obraz na odciski palców na Chrzest

LT Apie populiarius svečių medžius vestuvėms turbūt jau dauguma žino, o gal ir yra matę gyvai. Ruošdami šventę vaikui, tėvai ieško originalesnių sprendimų, daugiau spalvų ir asocijacijų su vaikyste. Jie nori, kad tai būtų paveikslas, kuris papuoš jaukų vaiko kambarį ir ilgai džiugins. 

RU О популярных свадебных деревьях гостей наверное многие из Вас уже слышали, а может даже и видели вживую. Готовя праздник ребёнку, родители ищут более оригинальные решения, больше красок и ассоциаций с детством. Хотят, чтобы это была картина, которая украсит уютную детскую комнату и долго будет радовать. 

PL O popularnych weselnych drzewach gości najprawdopodobniej większość z Was już słyszała, a może i widziała na żywo. Szykując święto dla dziecka, rodzice szukają bardziej oryginalnych decyzji, więcej barw i acocjacji z dzieciństwem. Chcą, żeby był to obraz, który upiększy przytulny pokój dziecięcy i długo będzie cieszyć. 

Picture for guests fingerprints "Butterflies in the meadow", 
www.ijk.lt

LT Krikštynų paveikslas „Drugeliai pievoje“, nutapytas akriliniais dažais ant drobės. Svečių pirštų antspaudams yra palikti balti gėlių žiedai. Pievą galima padaryti margą, renkantis plačią spalvų paletę. Norint išlaikyti gėles šviesias, rinkitės lengvus, pastelinius atspalvius. 

RU Картина «Мотыльки на лугу», написана акриловыми красками на холсте. Для отпечатков пальцев гостей оставлены белые лепестки цветов. Лужайку можно сделать разноцветную, выбирая широкую палитру красок. Если же Вы хотите цветы оставить светлыми, выбирайте лёгкие, пастельные оттенки. 

PL Obraz „Motylki na łące“ namalowany został farbą akrylową na płótnie. Na odciski palców gości zostawione są białe płatki kwiatów. Łąkę można zrobić różnobarwną, wybierając szeroką paletę kolorów. Jeśli jednak ktoś chce pozostawić kwiaty jasne, w takim wypadku zalecane są lekkie, pastelowe odcienie. 


Amulet with Bees

Amuletas su bitėmis / Амулет с пчелами / Amulet z pszczołami

Necklace and brooch "Bees" with sardonyx gemstone 
www.ijk.lt

LT Papuošalų rinkinys moteriai, galvojančiai apie šeimą ir motinystę. Bitės pagamintos rankomis iš natūralaus sardonikso akmens ir polimerinio molio. Sagę galima nėšioti atskirai arba įsegti, pervėrus per vieną vėrinio žiedelių, taip papildžius kaklo papuošalą trečia bitute. Daugiau apie šio amuleto simboliką galite rasti: www.ijk.lt

RU Комплект украшений для женщины, которая думает о семье и материнстве. Пчёлы изготовлены руками из натурального самоцвета сардоникса и полимермой глины. Брошь можно носить отдельно или вплетённую в одно из колечек колье, так дополнив его третей пчёлкой. Больше о символике этого амулета Вы можете найти на: www.ijk.lt  

PL Komplet biżuterii dla kobiety, która myśli o rodzinie i macierzyństwie. Pszczoły są wykonane ręcznie z naturalnego kamienia sardoniksu i gliny polimernej. Broszkę można nosić osobno albo przypiąć, przesuwając przez jedno z kółek naszyjniku, w taki sposób dopełniając go trzecią pszczółką. Wiecej o symbolice tego amuletu znajdziecie na: www.ijk.lt 


The Best Clients

Geriausi klientai / Самые лучшие клиенты 


LT Dizaino ir dailės paslaugų sfera labai skiriasi nuo kitų. Nepaisant to, kad stengiamės ją kuo labiau priartinti prie kasdienių klientų poreikių, čia galioja savo taisyklės. Šiandien norėčiau pakalbėti apie klientus, kurie džiugina kiekvieną dizainerį, dailininką, o gal net ir architektą, ir pasakyti jiems didelį AČIŪ. 

Geriausi klientai supranta, kad... 
...kūryba – tai darbas, o ne laisvalaikio užsiėmimas. 
...kūrėjas viską daro savo rankomis. 
...kai užsakymo atlikimui paliekama daugiau laiko, kūrėjas gali skirti daugiau dėmesio kiekvienai smulkmenai.  
...skirdamas laiką konkrečiam klientui (konsultacijoms, laiškams, užsakymo realizavimui), kūrėjas turi sustabdyti kitus savo darbus ir skirti visą savo dėmesį tik tam klientui. 
...medžiagos pavieniams rankų darbo gaminiams kainuoja žymiai brangiau nei didmenoje fabrikuose. 
...tam, kad būtų sukurtas naujo dizaino gaminys, reikia skirti laiko idėjai, inspiracijoms, medžiagų paieškai, kūrybai, eskizavimui, maketavimui, bandymams, fotografavimui, nuotraukų paruošimui, pristatymui. 
...kaina nėra tiesioginis atlygis kūrėjui, kadangi nuo trečdalio iki pusės sumos sudaro mokesčiai valstybei, nemažą dalį sumos sudaro sąnaudos medžiagoms bei kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, ir tik nedidelė kainos dalis lieka kūrėjui kaip atlygis už jo darbą. 
...kaina ir daikto/paslaugos vertė yra skirtingi dalykai. Meno dirbiniai, rankų darbo gaminiai ir dizaino paslaugos turi išliekamąją vertę ir estetinę vertę. Meistriškai atliktų darbų vertė su laiku tik kyla. 
...kūrėjas yra žmogus, toks, kaip ir kiti: jis irgi turi ilsėtis, miegoti ir valgyti, jis nedirba visą parą, jis negali atsiliepti į skambučius visą parą, jis kartais atostogauja, turi asmeninį gyvenimą ir bent retkarčiais nori turėti laisvus savaitgalius. 
...kūrėjas nėra ekstrasensas, todėl klientas turėtų aiškiai išdėstyti savo pageidavimus ir lūkesčius. 
...kreipdamasis į kūrėją, klientas turi juo pasitikėti. 
...kūrėjas visuomet stengiasi pasiūlyti geriausią variantą, remdamasis savo patirtimi ir profesionalumu. 
...kūrėjo rekomendacijos yra orientuotos į gražų ir kokybišką rezultatą. 

Atskirai norėčiau padėkoti visiems tiems klientams, kurie, gavę užsakytas prekes, atsiunčia gražius laiškelius su padėka. Kiekvienam kūrėjui svarbu žinoti, kad jo darbas patinka ir džiugina kitus. 


RU  Сфера дизайнерских и художественных услуг очень отличается от других. Несмотря на то, что мы стараемся её как можно больше приблизить к ежедневным потребностям клиентов, здесь есть свои правила. Сегодня я бы хотела поговорить о клиентах, которые радуют каждого дизайнера, художника, а может даже и архитектора, и сказать им большое СПАСИБО. 

Самые лучшие клиенты понимают, что... 
...творчество – это работа, а не занятие в свободное время. 
...создатель всё делает своими руками. 
...когда на выполнение заказа есть больше времени, создатель может уделить больше внимания каждой детали. 
...уделяя время конкретному клиенту (консултации, письма, реализация заказа), создатель должен приостановить другие свои работы и посвятить всё своё внимание только этому клиенту. 
...материалы для единичных изделий ручной работы стоят значительно дороже чем оптовые заводские. 
...для того, чтобы было создано изделие нового дизайна, нужно уделить время идеи, вдохновению, поискам материалов, творчеству, эскизам, макетам, пробникам, фотографированию, обработке снимков, презентации. 
...цена не является непосредственной оплатой для создателя, поскольку третья часть, а то и половина, уходит на налоги для государства, немалая часть суммы предназначается на материалы и другие расходы, и только небольшая часть остаётся создателю, как его заработок. 
...цена и ценность вещи/услуги – это не одно и то же. Предметы искусства, изделия ручной работы и услуги дизайнера имеют остающуюся ценность и эстетическую ценность. Стоимость мастерских работ со временем только растёт. 
...создатель – это человек, такой, как и остальные: он тоже должен отдыхать, спать и кушать, он не работает круглосуточно, он не может отвечать на звонки круглосуточно, он иногда бывает в отпуске, у него есть личная жизнь, и хотя бы изредка он хочет иметь свободные выходные. 
...создатель не является экстрасенсом, потому клиент должен понятно изложить свои пожелания и ожидания. 
...обращаясь к создателю, клиент должен доверять ему. 
...создатель всегда старается предложить самый лучший вариант, полагаясь на свой опыт и профессионализм. 
...рекомендации создателя ориентированы на красивый и качественный результат. 

Отдельно хочу поблагодарить всех тех клиентов, которые, получив заказанные вещи, присылают красивые письма с благодарностью. Каждому создателю важно знать, что его работа нравится и радует других. Log House Interior

Rąstinio namo interjeras / Интерьер бревенчатого дома / Wnętrze drewnianego domu

LT Kalbėdami apie rąstinio namo interjerą, dažniausiai įsivaizduojame arba tradicinius stilius, kurie neturi savyje šiuolaikiškų elementų, arba šiuolaikiškus stilius, kurie paslepia visą medienos grožį. Atrodo, kad trečio varianto nėra. Neskubėkite. Jeigu norite išsaugoti natūralias rąstines sienas interjere, neatsisakydami madingų sprendimų, Jums tereikia turėti gerą skonį, lakią fantaziją ir interjero dekoratorių. Pagalvokite, kokią atmosferą norite sukurti namuose ir pradėkite ieškoti įkvėpimo. 
Idealaus stilistinio sprendimo savo užmiesčio nameliui, apie kurį jau šiek tiek pasakojau, toliau ieškau ir aš. Dalinuosi naujais radiniais. Nuotraukų šaltinius rasite: www.pinterest.com/ijkgallery/out-of-town-house

RU Когда мы говорим о интерьере бревенчатого дома, чаще всего представляем или традиционные стили, в которых отсутсвуют современные елементы, или современные стили, которые прячут всю красоту древесины. Кажется, что третего варианта нет. Не спешите. Если хотите сохранить натуральные бревенчатые стены в интерьере, не отказываясь от модных решений, Вам всего лишь нужен хороший вкус, фантазия и декоратор интерьера. Подумайте, какую атмосферу Вы хотели бы создать дома, и начните искать вдохновения. 
Идеального стилистического решения для своего загородного домика, о котором уже немного рассказывала, дальше ищу и я. Делюсь новыми находками. Источники фотографий Вы можете найти на: www.pinterest.com/ijkgallery/out-of-town-house

PL Kiedy mówimy o wnętrzu drewnianego domu, najczęściej wyobrażamy sobie albo tradycyjne style, które nie mają w sobie elementów współczesnych, albo współczesne style, które chowają całą piękność draewna. Wygląda, że trzeciego wariantu nie ma. Nie śpieszcie. Jeśli chcecie zachować naturalne drewniane ściany we wnętrzu, nie rezygnując z modnych decyzji, wystarczy mieć dobry gust, fantazję i dekoratora wnętrz. Pomyślcie, jaką atmosferę chcielibyście stworzyć w domu i zacznijcie szukać inspiracji. 
Idealnego wariantu stylistycznego dla swojego domku za miastem, o którym już trochę opowiadałam, dalej szukam i ja. Dzielę się nowymi odnalezieniami. Źródła zdjęć możecie znaleźć na: www.pinterest.com/ijkgallery/out-of-town-house


You can find sources of photos on: 
www.pinterest.com/ijkgallery/out-of-town-house

Searching

Paieškos / Поиски

LT „...dauguma šių žmonių, nors ir gerų ketinimų vedami, tiesiog seka viena ar kita dogma, dažniausiai virsdami fanatikais, kaip tik dėl to, kad fanatizmas – vienintelė išeitis atsikratyti abejonių, nepaliaujamai kylančių žmogaus sielos gelmėse.“ 
Paolo Coelho 

RU «...большинство этих людей, хоть и руководствуются самыми благими намерениями, следуют всего лишь той или иной догме и чаще всего превращаются в фанатиков, именно потому, что только фанатизм способен разрешить сомнения, беспрестанно томящие человеческую душу.» 
Паоло Коэльо