Celebration Theory

Švenčių teorija / Теория праздников / Teoria świąt

LT Šiomis dienomis švenčių šventimas pasiekė tokį banalų lygį, kad šventės tapo tiesiog eilinė proga neiti į darbą, išgerti alkoholinių gėrimų, daugiau nei įprasta pavalgyti ir apsikeisti pinigais vokeliuose, o pasiruošimas sventėms tapo tuščia mados ir stiliaus dalis, nieko daugiau. Žmogus pamiršo tikrąją švenčių prasmę. Tardami žodį "šventė", net nesusimąstome, kad jis iš tikrųjų reiškia šventėjimą ir šviesą, t.y. tapimą šventu. Mūsų protėviai, turėdami kitokį mąstymo būdą, gyvendami pagal gamtos dėsnius ir mokėdami įsiklausyti į save, šventes švęsdavo, vadovaudamiesi pasąmone ir nuojauta. Juk šventė, pirmiausiai, yra virsmas. Ji žymi tam tikrą lūžio tašką (gamtoje, žmogaus viduje) ir perėjimą į kitą pakopą. Apeigos tik padeda visą tai suvokti ir giliau išgyventi. Tikras pasikeitimas turi įvykti žmogaus širdyje. 

RU В наши дни празднование праздников дошло до такого банального уровня, что праздники превратились в обыкновенный повод не идти на работу, выпить алкогольных напитков, покушать больше, чем обычно и обменяться деньгами в конвертах, а подготовка к праздникам превратилась в пустую часть моды и стиля, ничего больше. Человек забыл настоящий смысл праздника. На литовском и польском языках слово "праздник" происходит от слов "святой" и "свет" и само значение узко связано со смыслом "становиться святым". Наши предки, у которых был другой способ мышления, которые жили по правам природы и умели вслушаться в себя, праздники праздновали, пологаясь на своё подсознание и интуицию. Ведь праздник, в первую очередь, является преобразованием. Обряду только помогают всё это осознать и пережить глубже. Это переломный пункт (в природе, внутри человека) и переход на другой этап. Настоящее изменение должно произойти в сердце человека.  

PL W dzisiejsze dni świątkowanie świąt jest już na takim banalnym poziomie, że święta stały się zwykłą okazją nie iść do pracy, wypić napojów alkoholowych, zjeść więcej niż zazwyczaj i wymienić się pieniędzmi w kopertach, a przygotowania do świąt stały się pustą częścią mody i stylu, nic więcej. Człowiek zapomniał prawdziwy sens świąt. Wymawiając słowo "święto", nie zastanawiamy się, że tak naprawdę oznacza ono światło i stawanie się świętym. Nasi przodkowie, którzy mieli inny sposób myślenia, żyli według praw przyrody i umieli wsłuchać się w siebie, święta świątkowali, polegając na podświadomość i intuicję. Przecież święto, po pierwsze, jest przemianą. Jest to punkt przełomowy (w przyrodzie, w człowieku) i przejście na inny poziom. Obrzędy pomagają wszystko to uświadomić i przeżyć głębiej. Prawdziwa przamiana powinna zajść w sercu człowieka. 

Subtle envelope / greeting card for a special occasion, www.ijk.lt

LT Artėjant Žolinėms, linkiu viesiems išgyventi tikrąją šventę. Pabaigai dar norėčiau pasidalinti gražia Marlo Morgan citata apie gimtadienio šventimą: "Mums šventė reiškia nepaprastą įvykį, o senėjimas - nieko ypatingo. Tam nereikia pastangų. Tai tiesiog vyksta! (...) Švenčiame, jei tampame išmintingesniais žmonėmis nei praeitais metais. Ir tą žinai tik tu, taigi pats ir praneši kitiems, kada ateina laikas minėti svarbų įvykį". 

RU Приближются праздники урожая (лит. "Žolinės"), и желаю всем пережить их по-настоящему. В завершении, хочу ещё поделиться цитатой Марло Морган о празднованию дня рождения: "Для нас праздник значит непростое событие, а старение - ничего необычного. Для этого не нужны старания. Это просто происходит! (...) Празднуем, если становимся мудрее чем в прошлом году. И это знешь только ты, поэтому сам сообщаешь другим, когда приходит время отметить важное событие". 

PL Zbliżają się święta Dożynkowe (lit. "Žolinės"), więc życzę wszystkim przeżyć je prawdziwie. W zakończeniu, chcę także się podzielić cytatą Marlo Morgan o świątkowaniu dnia urodzin: "Nam święto znaczy niezwykłe wydarzenie, a starzenie się - nic szczególnego. Dla tego nie potrzeba starań. To po prostu się dzieje! (...) Świątkujemy, jeśli stajemy się madrzejszymi ludźmi niż w przeszłym roku. I to wiesz tylko ty, więc zawiadamiasz wszystkich, kiedy przychodzi czas świątkować ważne wydarzenie". 

Gifts with sense and ancient symbols, www.ijk.lt


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą