2014-08-18

Birds and Dreams

Paukščiai ir svajonės / Птицы и мечты / Ptaki i marzenia


LT "Mūsų svajonės — tai paukščiai. Balti, tyri, švelnūs, nuoširdūs... Noriu, kad mes niekada ne užspaustume tų nuostabių sutverimų, kad jie būtų laisvi, stiprūs ir patrauklūs — ne tik mums patiems, bet  ir kitiems žmonėms. Kad tie, kurie lieka ant žemės, galėtų, pakėlę galvas, nukreipti žvilgsnius aukštai į dangų ir pagalvoti: "Tas laimingasis turi tokias svajones! Tuos nuostabius, baltus paukščius. Moka TAIP SVAJOTI. Sugeba TAIP JAUSTI tų nuostabių ir kilnių dangaus keliautojų skrydį"." 
[M. Rei]

RU "Наши мечты — это птицы. Белые, чистые, нежные, искренние... Я хочу, чтобы мы никогда не ущемляли этих прекрасных созданий, чтобы они были вольными и сильными, свободными и притягательными — не только для нас самих, но и для других людей тоже. Чтобы те, кто остаются на земле, смогли, запрокинув голову, обратить взгляд высоко к небу и подумать: "Этот счастливчик имеет такие мечты! Этих восхитительных белых птиц. Умеет ТАК МЕЧТАТЬ. Способен ТАК ЧУВСТВОВАТЬ полёт этих удивительных и благородных путешественников неба"."    
[М. Рэй]

PL "Nasze marzenia — to ptaki. Białe, czyste, delikatne, szczere... Chcę, żebyśmy nigdy nie przyciskali tych wspaniałych stworzeń, żeby były one wolne i silne, swobodne i atrakcyjne — nie tylko dla nas samych, ale i dla innych ludzi. Aby ci, co zostają na ziemi, mogli, podniosszy głowę, naprawić wzrok wysoko ku niebu i pomyśleć: "Ten szczęściarz ma takie marzenia! Tych wspaniałych białych ptaków. Umie TAK MARZYĆ. Potrafi TAK CZUĆ lot tych wspaniałych i szlachetnych podróźników nieba"." 
[M. Rej] 
Photos by I.J.K.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą