The Seaside

Pajūrys / Приморье / Nad morzem

Photo by I.J.K.

LT "Gyvendami prie jūros, žmonės tampa išmintingi. Jie neuždaryti kalnuose ir nepririšti prie monotoniškos lygumos. Jūroje yra erdvės akims. Tikriausiai tai padeda žmonėms laisvai mąstyti." 
[A. Tor]
 
RU "Живя у моря, люди становятся мудрыми. Они не заперты в горах, и не привязаны к однообразной равнине. У моря есть простор для глаз. Наверное, это помогает людям свободно мыслить."
[А. Тор]

PL "Mieszkając nad morzem, ludzie stają się mądrzy. Nie są oni zamknięci w górach ani przywiązani do monotonnej równiny. Możliwe, pomaga to ludziom swobodnie myśleć."
[A. Tor] 


Photos by I.J.K.

LT "Ir kokia tai jūra - vasaros ar žiemos, - neturi reikšmės. Kai matai, kaip bunda saulė, kaip minkštai rąžosi vanduo, prisimerkdamas nuo pirmų spindulių, supranti, kad visiškai nesvarbu, ant ko miegi, ką turi ir kur reikia skubėti po to, kai pabusi." 
[E. Safarli]

RU "И какое это море - летнее или зимнее, - не имеет значения. Когда видишь, как просыпаеться солнце, как мягко потягивается вода, жмурясь от первых лучей, понимашь, что совершенно неважно, на чем спать, что у тебя есть и куда нужно спешить после того, как проснёшся."
[Э. Сафарли]

PL "I jakie to morze - letnie czy zimowe, - nie ma znaczenia. Kiedy widzisz, jak budzi się słońce, jak miękko wyciąguje się woda, mrużąc się od promyków, rozumiesz, że zupełnie nieważne, na czym spać, co masz i dokąd trzeba się śpieszyć po tym, jak się obudzisz."
[E. Safarli] 

Photo by I.J.K. 


Keep Looking

Ieškok / Ищи / Szukaj

LT "Jei dar to neradai, ieškok." 
[Steve Jobs]

RU "Если ты ещё этого не нашёл, ищи."
[Стив Джобс]

PL "Jeśli jeszcze tego nie znalazłeś, szukaj."
[Steve Jobs] 
Learning Chinese

Mokausi kinų kalbos / Учусь китайскому / Uczę się chińskiego

LT "Kalbėk nauja kalba taip, kad pasaulis taptų nauju pasauliu." 
[Rumi]

RU "Говори на новом языке так, чтобы мир стал новым миром."
[Руми]

PL "Mów na nowym języku tak, żeby świat stał się nowym światem."
[Rumi] LT Kartais gyvenime norime permainų, kartais ieškome kažko gilesnio, nekasdieniško, kitokio nei įprasta. O kas, jei vieną dieną sugalvojame, jog norime išbandyti kitokį mąstymo būdą? Nusiperkame naują knygą? Galbūt. O jei į viską pažiūrėtume dar kitaip, iš vidaus, nuo pat šaknų? Tuomet reikėtų atrasti sau tolimą, paslaptingą šalį, kuri gyvena kitokį gyvenimą, bendravimui naudoja visiškai mums nesuprantamą sistemą, ir pasimokyti jos kalbos, pabandyti mąstyti kitomis kategorijomis. Pasirinkau kinų kalbą. 

RU Иногда в жизни хочется перемен, иногда мы ищем что-то более глубокое, неповседневное, не такое, как обычно. А что, если в один прекрасный день мы задумали испробовать другой способ мышления? Покупаем новую книгу? Возможно. А если на всё посмотреть ещё иначе, изнутри, от корней? Тогда надо бы найти себе далёкую, загадочную страну, которая живёт другой жизнью, для общения использует совершенно непонятную для нас систему, и поучится её языка, попробовать мыслить другими категориями. Я выбрала китайский язык. 

PL Czasami w życiu chce się zmian, czasami szukamy czegoś głębszego, niecodziennego, innego niż zazwyczaj. A co, jeśli pewnego dnia przychodzi myśl, że chcemy wypróbować inny sposób myślenia? Kupujemy nową książkę? Możliwe. A jeśli na wszystko spojrzelibyśmy jeszcze inaczej, zewnątrz, od korzeni? Wtedy trzeba by odnaleźć dla siebie daleki, tajemniczy kraj, który żyje innym życiem, do porozumiewania się używa zupełnie nam niepojęty system, i pouczyć się jego języka, spróbować myśleć innymi kategoriami. Wybrałam język chiński. 
Angel Which Saves Home

Angelas namu apsaugai / Ангел дла дома / Anioł dla domu

"Angel", 2014, author Irena Jadelo-Katarskė, 
www.ijk.lt

LT Mažytis paveikslas (10x10 cm), nupieštas ant medinės plokštės mišria technika. 

RU Маленькая картина (10x10 см), нарисованная на деревянной досочке в смешанной технике. 

PL Maleńki obraz (10x10 cm), narysowany na drewnianej deseczce. Technika mieszana. 

"Angel", 2014, author Irena Jadelo-Katarskė, 
www.ijk.lt


See You Tomorrow

Pasimatysime rytoj / Увидимся завтра / Do zobaczenia jutro

LT "Neįmanoma - tai įmanoma, kuri dar neįvyko." 
[Filmas "Ci Vediamo Domani", 2013]

RU "Невозможное - это возможное, которое ещё не случилось."
[Фильм "Ci Vediamo Domani", 2013]

PL "Niemożliwe - to możliwe, które jeszcze się nie stało."
[Film "Ci Vediamo Domani", 2013] 

The movie "Ci Vediamo Domani" (2013) poster

LT "Amžinas gyvenimas - tai kai sako "Pasimatysime rytoj"." 
[Filmas "Ci Vediamo Domani", 2013]

RU "Вечная жизнь - это когда говорят "Увидимся завтра"."
[Фильм "Ci Vediamo Domani", 2013]

PL "Wieczne życie - to kiedy mówią "Do zobaczenia jutro"."
[Film "Ci Vediamo Domani", 2013] 
Sophisticated Zen House Ideas

Rafinuoto Zen namo idėjos / Идеи утончённого Дзэн дома / Idee wyrafinowanego Zen domu

LT Turbūt kaip ir dauguma žmonių, kurie domisi interjero dizainu ar architektūra, laikas nuo laiko renku idėjas svajonių namui. Šiek tiek etno motyvų, šiek tiek modernumo, šiek tiek Rytų, šiek tiek Vakarų... 

RU Наверное как и большинство людей, которые интересуются дизайном интерьера или архитектурой, время от времени я собираю идеи для дома мечты. Немножко этно мотивов, немножко модерна, немножко Востока, немножко Запада... 

PL Chyba jak i większość ludzi, którzy się interesują projektowaniem wnętrz i architekturą, od czasu do czasu zbieram pomysły na dom marzeń. Trochę etno motywów, trochę modernu, trochę Wschodu, trochę Zachodu... 


Sources of photos you can find on: 
www.pinterest.com/ijkgallery/ethnic-inspiration