Answers on Your Questions

Atsakymai į Jūsų klausimus / Ответы на Ваши вопросы / Odpowiedzi na Wasze pytania 


LT Šiame straipsnyje interviu forma atsakysiu į dažnai man užduodamus klausimus. Vėliau laukia tęsinys.

- Kaip pradėjote savo verslą? 
- Apie jį buvo ilgai galvota, kalbėta, svajota. Pažįstami žinojo, ką veikiu gyvenime ir dažnai prašydavo ką nors jiems padaryti: nupiešti, nutapyti, sumodeliuoti, pasiūti, parašyti, sugalvoti. Patenkinti rezultatais vis paklausdavo, kodėl nereklamuoju ir neparduodu savo paslaugų. Kodėl? Buvau ką tik po studijų. Reikėjo ištyrinėti rinką, sugalvoti idėją, parašyti verslo planą, išsiaiškinti visas subtilybes ir ryžtis pirmam žingsniui. Tam reikėjo laiko. Viską apgalvojusi ir paskaičiavusi, pradėjau kurti. Prekes. Tinklapį. Reklamą. Kai tai startavo, reikėjo įsitikinti, ar gerai veikia ir ar galima tikėtis to, kas yra suplanuota. Po pusmečio tobulinimų, kalendoriuje atsivertusi vasaros lapus, pateikiau oficialią paraišką. 

- Ar verslą kūrėte viena, ar jums kažkas padėjo? 
- Kūriau viena, pasitelkusi visas anksčiau įgytas žinias apie verslą, dizainą, dailę, reklamą, vadybą ir marketingą. Tos žinios atkeliavo iš aukštųjų mokyklų dėstytojų (universiteto, akademijos), verslininkų, rašančių knygas ir vedančių seminarus ir žinoma iš asmeninės patirties. 

- Kiek patirties turite, vertinant metais? 
- Mene (skaičiuojant nuo dailės mokyklos laikų) - 18 metų, versle - 6 metus. 

- Ar dalinatės savo patirtimi su kitais? 
- Tai yra mano veiklos dalis. Jau šeštus metus rengiu dailės užsiėmimus ir daug žmonių, kurie anksčiau neturėjo nieko bendra su menais, išmokiau piešti ir tapyti. 

- O verslo klausimais ar konsultuojate? 
- Pažistami ir jų draugai, kurie svarsto apie nuosavą verslą, nuolat kreipiasi patarimo. Internete yra daug informacijos šiais klausimais, bet žmonės labiau mėgsta klausti tų, kurie tuo užsiima. 


RU В этой статье в форме интервью отвечу на часто задаваемые мне вопросы. Позже будет продолжение. 

- Как вы начали свой ​​бизнес?
- О нём я долго думала, говорила, мечтала. Знакомые знали, чем я занимаюсь в жизни, и часто просили им что-то сделать: нарисовать, написать, спроектировать, сшить, придумать. Довольны результатами, всё задавали вопрос, почему я не рекламирую, и не продаю свои услуги. Почему? Я была только что после академии. Необходимо было изучить рынок, придумать идею, написать бизнес-план, узнать все тонкости и решиться на первый шаг. Это требовало времени. Всё обдумав и пересчитав, я начала создавать. Товары. Интернет-страницу. Рекламу. Когда запустила это, необходимо было убедиться, всё ли работет хорошо и можно ли ожидать, того, что планировалось. После полугодия улучшений, открыв летние страницы календаря, я предоставила официальную заявку.

- Создавали ли вы бизнес одна, или кто-то помогал вам?
- Создавала одна, исходя из всех ранее приобретенных знаний в области бизнеса, дизайна, искусства, рекламы, менеджмента и маркетинга. Эти знания пришли от преподователей высших школ (университета, академии), от бизнесменов, пишущих книги и ведущих семинары и конечно же из личного опыта.

- Сколько у вас опыта, говоря о времени?
- В искусстве (считая со времён художественной школы) - 18 лет, в бизнесе - 6 лет.

- Вы делитесь своим опытом с другими?
- Это часть моей деятельности. Уже шестой год, как я веду занятия по художеству, и много людей, которые не имели ничего общего с искусством, я научила рисовать.

- А по вопросам бизнеса вы консультируете?
- Друзья и знакомые, которые рассматривают возможность начать своё дело, всё время обращаются за советами. В интернете много информации по этим вопросам, но люди предпочитают спрашивать у тех, кто этим занимается. 


PL W artykule tym w formie wywiadu odpowiem na często zadawane mi pytania. Później czeka ciąg dalszy. 

- Jak rozpoczęła Pani swój biznes?
- O tym długo myślałam, rozmawiałam, marzyłam. Znajomi wiedzieli, czym się w życiu zajmuję i często prosili dla nich coś zrobić: narysować, namalować, sprojektować, uszyć, napisać, wymyślić. Zadowoleni z rezultatów, wciąż pytali, dlaczego nie reklamuję i nie sprzedaję swoich usług. Dlaczego? Byłam tylko po studiach. Należało zbadać rynek, wymyślić ideę, napisać biznes plan, wyjaśnić wszystkie subtelności i  zdecydować się na pierwszy krok. To wymaga czasu. Po obmyśleniach i obliczeniach zaczęłam tworzyć. Towary. Stronę internetową. Reklamę. Gdy to startowało, trzeba było się upewnić, czy wszystko dobrze działa i czy można oczekiwać tego, co jest zaplanowane. Po półrocznych ulepszeniach, przewróciłam w kalendarzu letnie strony i złożyłam formalne podanie.

- Czy stworzyła Pani biznes sama, czy ktoś pomagał?
- Stworzyłam sama, opierając się na wszystką wcześniej nabytą wiedzę o biznesie, projektowaniu, sztuce, reklamie, zarządzaniu i marketingu. Wiedza ta przyszła od wykładowców wyższych szkół (uniwersytetu, akademii), przedsiębiorców, piszących książki i prowadzących seminary, i z własnego doświadczenia.

- Ile ma Pani doświadczenia, mówiąc o latach?
- W sztuce (licząc od czasów szkoły plastycznej) - 18 lat, w biznesie - 6 lat.

- Czy dzieli się Pani swoim doświadczeniem z innymi?
- Jest to częścią mojej działalności. Mija szósty rok, jak prowadzę zajęcia plastyczne, i wiele osób, które wcześniej nie miały nic wspólnego ze sztuką, nauczyłam rysować i malować. 

- A na temat udziela Pani konsultacji?
- Przyjaciele i znajomi, którzy rozmyślają o możliwościach rozpoczęcia swojego biznesu, ciągle zwracają się o poradę. W internecie jest dużo informacji na ten temat, ale ludzie wolą pytać tych, którzy tym się zajmują. 
LT - Ar kasdien važinėjate į ofisą dirbti? Turbūt galite sau leisti daug ilsėtis ir atostogauti? 
- Kalbant apie mano darbo vietą, tai gali būti tiek ofisas, tiek dirbtuvės, tiek namai. Kaip ir dauguma kūrėjų, dirbti labiausiai mėgstu asmeninėje erdvėje. Ofisas yra daugiau skirtas susitikimams su klientais, todėl ten važiuoju tik esant reikalui. Tai taupo laiką. O laiko labai branginu. Atidaręs duris į verslo pasaulį, nepaisant to, kad pats sau esi vadovas, tampi darboholiku. Susiplanuoti nadarbo dienas ir atostogas nevisada būna taip paprasta, kaip tai atrodo iš šalies. Prisiminkite filmus apie verslininkus. Juose yra daug tiesos. 

- Kaip viską spėjate? 
- Žinote, yra žmonių, kurie spėja daug daugiau už mane ir man, į juos žiūrint, kyla toks pats klausimas. O jei rimtai, kiekvienai pradžiai reikia daug laiko, o paskui viskas gaunasi daug greičiau. Tai ateina su patirtimi. 

- Kas Jus įkvėpia? 
- Gamta, meno kūriniai, knygos, gražūs daiktai, geri filmai ir žmonės, kurie daug pasiekė. 

- Ar Jus kopijuoja? 
- Tai turbūt neišvengiama, kai tavo veikla yra vieša. Bet tuo galima ir pasidžiaugti: kopijuoja - vadinasi, patinka; kopijuoja - vadinasi, tu diktuoji madas. Iš kitos pusės, gaila tų kopijuojančių, nes jie nieko nesukuria, tiesiog veikia kreivo veidrodžio principu, nesuvokdami, ką ir kodėl daro. Nukopijuoti darbai neturi "sielos" - tai tik tuščios butaforijos. O žinovas visuomet atskirs tikrą, gyvą daiktą nuo pigios kopijos. Kopijavimas gali būti mokymosi dalis, bet visą tai reikia palikti savo stalčiuje. Jei nori parduoti žmonėms kažką vertingą, turėti savo stilių, savo veidą, turi sukurti tai pats. 

- Jūsų kūryboje galima pastebėti filosofijos, lyrikos ir ezoterikos. Iš kur tai? 
- Ezoterika atėjo iš mano protėvių. Tiek mamos, tiek tėvo šeimose visa tai buvo perduodama iš kartos į kartą. Filosofija ir lyrika - nuo mokyklos laikų. Pamenu, kaip būdama septyniolikos, giniausi savo pirmąjį diplominį darbą dailės srityje: jau tada jame buvo kažkas gilesnio. Vėliau vienas pažįstamas mano bendravimo būdą pavadino poetine filosofija. Manau, visa tai yra mano prigimtis. 


RU - Вы каждый день ездите в офис работать? Наверное можете себе позволить много отдыхать и часто брать отпуск?
- Если говорить о моём рабочем месте, то это может быть и офис, и мастерская, и дом. Как и большинство художников, я люблю работать в личном пространстве. Офис больше предназначен для встреч с клиентами, и туда я еду только по необходимости. Это экономит время. А время я очень ценю. Открыв дверь в деловой мир, несмотря на то, что ты сам себе директор, становишься трудоголиком. Планировать свои свободные дни и праздники не всегда так просто, как это выглядит со стороны. Вспомните фильмы о предпринимателях. В них много правды.

- Как вы всё успеваете?
- Знаете, есть люди, которые успевают гораздо больше, чем я, и я, когда смотрю на них, задаю тот же вопрос. А если серьезно, любое начало занимает много времени, а потом всё получается гораздо быстрее. Это приходит с опытом.

- Что вас вдохновляет?
- Природа, искусство, книги, красивые вещи, хорошие фильмы и люди, которые многого достигли.

- Вас копируют?
- Это, наверное, неизбежно, когда твоя деятельность на виду у всех. Но этим можно и порадоваться: копируют - значит, нравится; копируют - значит, ты диктуешь моду. С другой стороны, жалко тех копирующих, потому что они ничего не создают, просто действуют по принципу кривого зеркала, не понимая, что и почему они делают. В скопированных вещах нет "душы" - это просто пустые бутафории. Знаток всегда отличит подлинную, живую вещь от дешевой копии. Копировать можно в целях обучения, но всё это потом нужно оставить в ящике своего стола. Если хочешь продать людям что-то ценное,  иметь свой ​​собственный стиль, своё лицо, ты должен создать это сам.

- В вашем творчестве можно заметить философию, лирику и эзотерику. Откуда это всё?
- Эзотерика пришла от моих предков. Как в семье матери, так и отца, всё это передавалось из поколения в поколение. Философия и лирика - со школьных времён. Помню, как в семнадцать лет, я защищала свой ​​первый диплом в сфере искусства: уже тогда в нём было нечто более глубокое. Позже один из моих знакомых мой способ общения назвал поэтической философией. Я думаю, это естественная частичка меня.


PL - Czy jeździ Pani codzień do biura pracować? Z pewnością może Pani pozwolić sobie dużo odpoczynku i częste urlopy.
- Mówiąc o moim miejscu pracy, może to być zarówno biuro, jak też pracownia czy dom. Podobnie jak większość artystów, lubię pracować w osobistej przestrzeni. Biuro jest bardziej potrzebne do spotkań z klientami, więc udaję się tam tylko wtedy, gdy jest to konieczne. To oszczędza czas. A czas bardzo cenię. Po otworzeniu drzwi do świata biznesu, pomimo faktu, że sam sobie jesteś dyrektorem, stajesz się pracoholikiem. Zaplanować swoje wolne dni i urlopy nie zawsze jest tak prosto, jak to wygląda. Przypomnijcie filmy o przedsiębiorcach. W nich jest dużo prawdy.

- Jak Pani wszystko zdąża?
- Są ludzie, którzy zdążają o wiele więcej niż ja, i ja, patrząc na nich, zadaję to samo pytanie. A jeśli poważnie, na każdy początek trzeba dużo czasu, a potem wszystko wychodzi znacznie szybciej. To przychodzi z doświadczeniem.

- Co Pani inspiruje?
- Przyroda, sztuka, książki, piękne rzeczy, dobre filmy i ludzie, którzy dużo osiągnęli.

- Czy was kopiują?
- Chyba nie da się tego uniknąć, gdy twoja działalność jest publiczna. Ale można tym się i cieszyć: kopiują - znaczy, im się podoba; kopiują - znaczy, dyktuję modę. Z drugiej strony, szkoda tych kopiujących, ponieważ nic nie tworzą, po prostu działają na zasadzie krzywego lustra, nie zdając sobie sprawy z tego, co i dlaczego robią. W kopiowanych rzeczach nie ma "duszy" - to tylko puste butaforie. Znawca zawsze odróżni prawdziwe, żywe rzeczy od tanich kopii. Kopiowanie może być częścią nauki, ale wszystko to trzeba zostawić swojej szufladzie. Jeśli chcesz ludziom sprzedać coś cennego, mieć swój własny styl, swoją twarz, musisz to stworzyć sam.

- W Pani twórczości można spostrzec filozofię, lirykę i ezoterykę. Skąd to?
- Ezoteryka przyszła od moich przodków. W rodzinie matki, jak też i ojca, było to przekazywane z pokolenia na pokolenie. Filozofia i liryka - z czasów szkolnych. Pamiętam, jak będąc siedemnastolatką, broniłam swój pierwszy dyplom w sferze sztuki: już wtedy było w tym coś głębszego. Później jeden z moich znajomych mój sposób obcowania nazwał poetycką filozofią. Myślę, że to wszystko jest w mojej naturze.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą