2013-01-01

The Moment of Peace


Taikos akimirka / Момент мира / Chwila pokoju

LT Yra tokia akimirka, kai žmones staiga perpildo džiaugsmas ir draugiškumas, ištirpsta svetimumas. Išėję į gatves nepažįstami sveikina vieni kitus, tarsi senus draugus, šypsosi, apsikabina. Staiga visi pasijaučia turintys kažką bendro, lyg širdies gilumoje būtų prisiminę, kad visi mes Žmonės. Ir tas nuostabus tikėjimas, kad viskas bus tobuliau ir gražiau, pasižadėjimai tapti geresniais, įgyvendinti kažką svarbaus, rasti laiko svajonėms... 

RU Существует такой момент, когда людей вдруг переполняет радость и дружественность,  растворяется отчуждение. Выйдя на улицы, незнакомые поздравляют друг друга, как старые друзья, улыбаются и обнимают. Вдруг приходит чувство, что все имеют нечто общее, будто в глубине души вспомнили, что все мы Люди. И эта замечательные вера в то, что все будет идеальнее и красивее, обещания стать лучше, воплотить что-то важное, найти время для мечты...

PL Jest taka chwila, kiedy ludzi nagle przepełnia radość i życzliwość, topnieje cudzość. Wyszedłszy na ulice, nieznajomi pozdrawiają siebie nawzajem, jak starzy przyjaciele, uśmiechają się i obejmują. Nagle wszystkich nachodzi uczucie, że ma się coś wspólnego, niby w głębi serca przypomnieli, że wszyscy jesteśmy Ludźmi. I ta wspaniałe wiara w to, że wszystko będzie bardziej idealne i piękne, obiecania stać się lepszymi, urzeczywistnić coś ważnego, znaleźć czas na marzenia...

Photo by I.J.K.

LT Šiemet Naujuosius metus sutikome kelyje! Labai nuotaikingai. Visas eismas sustojo, dingo. Atrodė, kad vieninteliai kažkur važiuojam. O aplink įspūdingi, besikeičiantys vaizdai. Fejerverkų pamatėme daugiau nei įprasta - vis po kitu dangumi... Su džiaugsmu pasitikome naujas viltis, žiūrėdami į atsiveriančius naujus horizontus ir naujus kelius! 

RU Этот Новый Год мы встретили в пути! В особенном настрое. Все движение остановилось, исчезло. Казалось, что только мы куда-то едем. А вокруг увлекательные, меняющиеся изображения. Фейерверков довелось увидеть больше, чем обычно - все под другим и другим небом... С радостью встретили новые надежды, смотря на открывающиеся новые горизонты и новые дороги!

PL Ten Nowy Rok spotkaliśmy w drodze! Bardzo nastrojowo. Cały ruch zatrzymał się, zniknął. Wydawało się, że tylko my gdzieś jedziemy. A dookoła fascynujące, zmieniające się obrazy. Fajerwerków zobaczylismy więcej niż zwykle - wciąż pod innym niebem... Z radością spotkaliśmy nowe nadzieje, patrząc na otwierające się nowe horyzonty i nowe drogi!

2 komentarai:

  1. Wszystkiego NAJlepszego w 2013-ym roku! :)

    AtsakytiPanaikinti
  2. Dziękuję, Tobie też! Niech będzie u Was wszystko tak, jak marzycie :)

    AtsakytiPanaikinti