Wedding Invitations (GIVEAWAY)


Vestuviniai kvietimai (DOVANA) / Свадебные приглашения (ПОДАРОК) / Zaproszenia weselne (PREZENT)

Kvietimai / Приглашения / Zaproszenia 
www.ijk.lt 

LT O štai ir dar viena dovana nuo I.J.K. dizaino galerijos, apie kurią užsiminiau praeitame straipsnyje. Tai 100 Lt vertės kuponas kvietimams. Laimėti jį galima, dalyvaujant mūsų remiamos vestuvinės parodos konkurse "Meilės žodžiai". 

RU А вот и еще один подарок от I.J.K. design gallery, о котором я упомянула в предыдущей статье. Это подарочный цертификат на приглашения, стоимостью в 100 LTL. Выиграть его можно, приняв участие в конкурсе "Слова любви", который проводят организаторы нами спонсируемой свадебной выставки.

PL A oto i jeszcze jeden prezent od I.J.K. design gallery, o którym mówiłam w poprzednim artykule. Jest to kupon prezentowy na zaproszenia o wartości 100 LTL. Wygrać go można, uczestnicząc konkursie "Słowa miłości", przeprowadzanym przez organizatorów nami sponsorowanej wystawy ślubnej.

Picture for Guests Fingerprints (GIVEAWAY)


Paveikslas svečių pirštų antspaudams (DOVANA) / Картина для отпечатков пальцев гостей (ПОДАРОК) / Obraz dla odcisków palców gości (PREZENT)

Svečių knygos alternatyva / Альтернатива книги гостей  / Alternatywa księgi gości
www.ijk.lt
LT Šiemet I.J.K. dizaino galerija remia Vilniuje organizuojamą vestuvių parodą ir buvo įsteigtos dvi dovanos. Viena jų - tai 100 Lt vertės kuponas paveikslui svečių pirštų antspaudams. Norintys laimėti šią dovaną, kviečiami dalyvauti konkurse "Šilčiausias palinkėjimas". 

RU В этом году I.J.K. design gallery спонсирует свадебную выставку в Вильнюсе, и были предоставлены два подарка. Один из них - это подарочный сертификат на картину для отпечатков пальцев гостей, стоимостью в 100 LTL. Получить этот подарок можно учавствуя в конкурсе "Самые теплые пожелания".

PL W tym roku I.J.K. design gallery jest sponsorem w Wilnie organizawanej wystawy ślubnej i zostały udzielone dwa prezenty. Jeden z nich - to kupon prezentowy na obraz dla odcisków palców gości o wartości 100 LTL. Wygrać ten prezent można biorąc udział w konkursie "Najcieplejsze życzenia". 


Snow


Sniegas / Снег / Śnieg

Photo by I.J.K.

LT "Jeigu nori išmokti mylėti, iš pradžių išmok vaikščioti per sniegą, nepalikdamas pėdsakų."
[Filmas "Neadekvatūs žmonės"]

RU "Если хочешь научиться любить, сначала научись ходить по снегу, не оставляя следов." 
[К-ф "Неадекватные люди"]

PL "Jeśli chesz nauczyć się kochać, z początku nauczyć się chodzić po śniegu, nie zostawiając śladów." 
[Film "Nieadekwatni ludzie"]

Draw Me a Sheep


Nupiešk man avį / Нарисуй мне барашка Narysuj mi baranka

Atvirukas, kvietimas / Открытка, приглашение / Kartka, zaproszenie 
www.ijk.lt 

LT "Jaunuolis prisimena pokalbį su tėvu ir jaučiasi laimingas; jis jau matė daug pilių ir daug moterų (bet nė viena negali prilygti tai, kuri jo laukia po dviejų dienų). Jis turi apsiaustą, knygą, kurią gali iškeisti į kitą, turi avių bandą. Tačiau, svarbiausia, kiekvieną dieną jis įgyvendina savo didžiąją svajonę keliauti. Kai pavargs nuo Andalūzijos lygumų, galės parduoti savo avis ir tapti jūrininku. Kai pavargs nuo jūros, bus regėjęs daugybę miestų, daugybę moterų, turėjęs daugybę progų būti laimingas."

[P. Coelho, "Alchemikas"]

RU "Сантьяго вспомнил разговор с отцом и развеселился: он уже повидал множество замков и множество красавиц, ни одна из них, впрочем, не могла сравниться с той, которую он встретит через два дня. У него имеются - куртка, книга, которую всегда можно обменять на другую, отара овец. Однако самое главное - то, что исполняется самая его заветная мечта: он путешествует. А когда ему наскучат поля Андалусии, всегда можно продать овец и стать моряком. К тому времени, когда ему надоест плавать, он узнает другие города, других женщин, другие способы быть счастливым."

[П. Коэльо "Алхимик"]

PL "Młodzieniec przypomniał sobie tamtą rozmowę z ojcem i poczuł się szczęśliwy. Poznał już wiele zamków i wiele kobiet - żadna jednak niemogła się równać z tą, która czekała na niego o trzy dni drogi stąd. Miał płaszcz, książkę, którą mógł wymienić na inną, i stado owiec. Najważniejsze było jednak to, że każdego dnia spełniał wielkie marzenie swego życia - podróżował. Gdy znużą go do cna równiny Andaluzji, będzie mógł sprzedać owce i zostać marynarzem. A gdy będzie miał po uszy morza, to i tak przecież pozna już wiele miast, wiele kobiet i trafi mu się dość okazji, aby zaznać szczęścia.

[P. Coelho, "Alchemik"]

Wedding Fashion Season


Vestuvių mados sezonas / Сезон свадебной моды / Sezon mody ślubnej

LT Metų pradžia yra geras laikas pagalvoti apie vestuvines sukneles. Dauguma besituokiančių mūsų šalyje vestuves rengia šiltuoju periodu - pavasarį ir vasarą. Suknelėmis, žinoma, pasirūpinti reikia daug anksčiau. Nauji šių metų modeliai dar kol kas vizijose ir eskizuose, o dabar - trumpa, praeitų sezonų TOP mano kurtų suknelių apžvalga. 

RU Начало года - хорошее время, чтобы подумать о свадебных платьях. Большинство браков в нашей стране заключается в теплый период - весной и летом. O платьях, конечно, позаботиться стоит гораздо раньше. Новые модели этого года пока еще только в визиях я на эскизах, а сейчас - короткий просмотр ТОП мною созданных платьев из последних сезонов.

PL Początek roku - to dobry czas, aby pomyśleć o sukniach ślubnych. Większość ślubów w naszym kraju jest organizowane w ciepłym okresie - wiosną i latem. O sukienkach, oczywiście, zatroszczyć się trzeba dużo wcześniej. Nowe modele tego roku narazie są w wizjach i na szkicach, a teraz - krótki przegląd TOP moich projektowanych sukienek z ostatnich sezonów. 


Vestuvinė suknelė / Свадебное платье / Suknia ślubna /
Bridal dress design: www.ijk.lt 
Photographer: fotopower.lt

Vestuvinė suknelė / Свадебное платье / Suknia ślubna / 
www.ijk.lt


The Moment of Peace


Taikos akimirka / Момент мира / Chwila pokoju

LT Yra tokia akimirka, kai žmones staiga perpildo džiaugsmas ir draugiškumas, ištirpsta svetimumas. Išėję į gatves nepažįstami sveikina vieni kitus, tarsi senus draugus, šypsosi, apsikabina. Staiga visi pasijaučia turintys kažką bendro, lyg širdies gilumoje būtų prisiminę, kad visi mes Žmonės. Ir tas nuostabus tikėjimas, kad viskas bus tobuliau ir gražiau, pasižadėjimai tapti geresniais, įgyvendinti kažką svarbaus, rasti laiko svajonėms... 

RU Существует такой момент, когда людей вдруг переполняет радость и дружественность,  растворяется отчуждение. Выйдя на улицы, незнакомые поздравляют друг друга, как старые друзья, улыбаются и обнимают. Вдруг приходит чувство, что все имеют нечто общее, будто в глубине души вспомнили, что все мы Люди. И эта замечательные вера в то, что все будет идеальнее и красивее, обещания стать лучше, воплотить что-то важное, найти время для мечты...

PL Jest taka chwila, kiedy ludzi nagle przepełnia radość i życzliwość, topnieje cudzość. Wyszedłszy na ulice, nieznajomi pozdrawiają siebie nawzajem, jak starzy przyjaciele, uśmiechają się i obejmują. Nagle wszystkich nachodzi uczucie, że ma się coś wspólnego, niby w głębi serca przypomnieli, że wszyscy jesteśmy Ludźmi. I ta wspaniałe wiara w to, że wszystko będzie bardziej idealne i piękne, obiecania stać się lepszymi, urzeczywistnić coś ważnego, znaleźć czas na marzenia...

Photo by I.J.K.

LT Šiemet Naujuosius metus sutikome kelyje! Labai nuotaikingai. Visas eismas sustojo, dingo. Atrodė, kad vieninteliai kažkur važiuojam. O aplink įspūdingi, besikeičiantys vaizdai. Fejerverkų pamatėme daugiau nei įprasta - vis po kitu dangumi... Su džiaugsmu pasitikome naujas viltis, žiūrėdami į atsiveriančius naujus horizontus ir naujus kelius! 

RU Этот Новый Год мы встретили в пути! В особенном настрое. Все движение остановилось, исчезло. Казалось, что только мы куда-то едем. А вокруг увлекательные, меняющиеся изображения. Фейерверков довелось увидеть больше, чем обычно - все под другим и другим небом... С радостью встретили новые надежды, смотря на открывающиеся новые горизонты и новые дороги!

PL Ten Nowy Rok spotkaliśmy w drodze! Bardzo nastrojowo. Cały ruch zatrzymał się, zniknął. Wydawało się, że tylko my gdzieś jedziemy. A dookoła fascynujące, zmieniające się obrazy. Fajerwerków zobaczylismy więcej niż zwykle - wciąż pod innym niebem... Z radością spotkaliśmy nowe nadzieje, patrząc na otwierające się nowe horyzonty i nowe drogi!