2012-10-22

Aims and Dreams


Tikslai ir svajonės / Цели и мечты / Cele i marzenia

LT Kažkas yra pasakęs, kad tikrasis tikslas yra ne tas, kuris neleidžia užmigti, o tas, kuris padeda anksti ryte keltis iš lovos. Tačiau nėra viskas taip paprasta. Taip, tikrasis tikslas yra tas, dėl kurio gali paaukoti miegą, o ar vakare, ar ryte, tai smulkmenos, kurios priklauso nuo aplinkybių ir asmeninių įpročių. Tiesą sakant, pažiūrėjus į statistiką bei atmetus visas "pelėdas" ir "vyturius", akivaizdu, jog anksti ryte paprastai žmonės keliasi dėl tokių tikslų, kaip "nueiti į darbą, nes Reikia pinigų". O iki paryčių dažniausiai dirba tie, kurie daro kažką savo malonumui, nes tiesiog Norisi. Tačiau yra ir kitų "bet". 

RU Кто-то однажды сказал, что настоящая цель это не та, которая не позволяет уснуть, а та, котороя помогает рано утром вставать с постели. Но не все так просто. Да, ради настоящей цели мы можем пожертвовать сном, а уж вечером или утром, это мелочи, которые зависят от обстоятельств и личных привычек. На самом деле, посмотрев на статистику, и отбросив всех "сов" и "жаворонков", становится очевидным, что рано утром люди обычно встают ради таких целей, как "идти на работу, потому что Нужны деньги". А до раннего утра обычно работают те, которые делают что-то для удовольствия, просто потому, что они Хотят. Но есть и другие "но". 

PL Ktoś kiedyś powiedział, że prawdziwym celem nie jest ten, który nie pozwala zasnąć, a ten, który pomaga rano wstać z łóżka. Ale nie wszystko jest takie proste. Tak, dla prawdziwego celu możemy poświęcić sen, a już wieczorem czy rano, to drobnostka, która zależy od okoliczności i zwyczajów osobistych. W rzeczywistości, patrząc na statystykę, po odrzuceniu wszystkich "sów" i "skowronków", oczywiste jest, że zwykle ludzie wstają wcześnie, gdy mają na celu "iść do pracy, gdyż Potrzebują pieniędzy". Tymczasem do rana najczęściej pracują ci, którzy robią coś dla własnej przyjemności, tylko dlatego, że Chcą. Lecz i są inne "ale".

Photo by I.J.K.

LT Poreikį uždirbti pinigų šiuolaikinėje visuomenėje turi praktiškai kiekvienas, bet tai netgi ne tikslas, nes pinigai patys iš savęs yra tik energijos kaupikliai. Netgi daiktai, kuriuos vėliau gauname už pinigus nėra tikslas. Tikslas yra jausmas, kuris ateina tai gavus. Žmogui nereikia maisto - jam reikia sotumo jausmo. Žmogui nereikia turtų - jam reikia aukšto statuso, saugumo, neribotų galimybių jausmo. Jei žmogus alkanas, jis ieškos maisto, kai jam to reikia, nesvarbu, naktis ar rytas. Jei žmogus nori išreikšti save, jis irgi bandys tą padaryti šią akimirką, kiek tai yra įmanoma. 
O dabar kitas pavyzdys. Prisiminkite, kaip laukdavote Kalėdų ryto ir keldavotės anksti (ar nemiegodavote iki paryčių), kad pažiūrėtumėte, ką atnešė Kalėdų Senis. Palyginkite tai su tuo, dėl ko keliatės dabar. Tik klausimas, ko Jūs taip laukdavote Kalėdų rytą? Staigmenos? Dovanos? Stebuklo? Svajonių išsipildymo? Juk nežinodavote, ką gausite (galbūt visai ne tai, kas patiktų), bet laukimas būdavo vienas didžiausių. Tai koks visgi tas "tikrasis" tikslas?

RU Необходимость зарабатывать деньги в современном обществе есть практически у каждого, но это даже не цель, потому что деньги сами по себе просто на просто являются хранилищами энергии. Даже вещи, которые мы позже преобретаем за деньги это не цель. Целью являются ощущения, которые приходят после этого. Человеку не нужна пища - ему нужно чувство сытости. Человек не нуждается в богатстве - ему нужно чувство высокого статуса, безопасности, неограниченных возможностей. Если человек голоден, он будет искать пищу, когда он в ней нуждается, независимо от того, ночь это или утро. Если человек хочет выразить себя, он будет пытаться сделать это здесь и сейчас, насколько это возможно. 
А теперь другой пример. Вспомните, как Вы ждали Рождестженского утра, и вставали рано (или не спали до утра), чтобы увидеть, что принес Санта. Сравните это с тем, ради чего встаете сейчас. Вот только вопрос, чего именно Вы ждали в Рождественское утро? Сюрприза? Подарков? Чуда? Исполнения мечты? В конце концов, Вы ведь даже не знали, что получите (может быть совсем, не то, что бы Вам понравилось), но ожидание было одним из крупнейших. Чем же является эта "настоящая" цель? 

PL Potrzebę zarabiania pieniądzy w dzisiejszym społeczeństwie ma praktycznie każdy, ale nie jest to jeszcze celem, gdyż pieniądze same po sobie są po prostu zbiornikami energii. Nawet rzeczy, które można później nabyć za pieniądze, nie są celem. Celem jest uczucie, które następuje potem. Człowiek nie potrzebuje jedzenia - on potrzebuje poczucia sytości. Człowiekowi nie trzeba bogactwa - on potrzebuje poczucia wysokiego statusu, bezpieczeństwa, nieograniczonych możliwości. Jeśli człowiek jest głodny, to szuka jedzenia, kiedy go potrzebuje, niezależnie od tego, noc jest czy ranek. Jeżeli człowiek chce wyrazić siebie, będzie próbował to zrobić w chwili obecnej, o ile jest to możliwe.
A teraz inny przykład. Przypomnijcie, jak czekaliście na bożonarodzeniowy ranek i wstawaliście wcześnie (lub nie spaliście do rana), aby zobaczyć, co przyniósł Święty Mikołaj. Porównajcie to z tym, po co teraz wstajecie rano. Pozostaje tylko pytanie, czego tak czekaliście w bożonarodzeniowy poranek? Niespodzianki? Prezentu? Cudu? Spełnienia marzenia? Przecież nie wiedzieliście nawet, co otrzymacie (może nawet to, co się wcale nie podoba), ale czekanie było jednym z największych. Czym więc jest ten "prawdziwy" cel?

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą