2012-09-30

Mandala


Mandala / Мандала / Mandala

LT Manadala, verčiant pažodžiui iš sanskrito, reiškia ratą. Tai universalus simbolis, kuris reiškia tobulumą, cikliškumą, harmoningą visumą. Mandala nėra vien tik paveikslas meditacijai. Tai vaizdinys, savo spalvomis, raštais bei ypatinga energetika, atskleidžiantis paslėptą Visatos tvarką ir harmonizuojantis gyvenimą. Egzistuoja daugybė rūšių mandalų. Kiekviena jų turi skirtingų savybių, unikalią paskirtį. Rinktis sau tinkančią mandalą galima įvairiais būdais: intuityviai, kai mums tiesiog patinka vaizdas (pasamoningai jaučiame, ko mums šiuo metu reikia), arba vadovaujantis logika, kai analizuojame savybes, prasmę, poveikį ir nusprendžiame, kad būtent to norime. 

RU Мандала, в переводе с санскрита, означает круг. Это универсальный символ, который обозначает совершенство, цикличность, гармоничное целое. Мандала является не просто картиной для медитации. Это образ своими цветамы, узорами и особой энергетикой, выявляющий скрытый порядок Вселенной и гармонизирующий жизнь. Есть много типов мандал. Каждая из них имеет различные характеристики, уникальные цели. Выбрать подходящую мандалу можно различными способами: интуитивно, когда нам просто нравится картина (подсознательно мы чувствуем, что нам в настоящее время нужно), или полагаясь на логику, когда анализируем особенности, значение и влияние, и решаем, что это именно то, чего мы хотим.

PL Manadala, tłumacząc dosłownie z sanskrytu, oznacza koło. Jest to uniwersalny symbol, który oznacza doskonałość, cykliczność, harmoniczną całość. Mandala jest nie tylko obrazem do medytacji. To jest obraz, swoimi kolorami, wzorami i szczególną energetyką, odkrywający skrtyty porządek Wszechświata i harmonizujący życie. Istnieje wiele rodzajów mandali. Każdya ma inne cechy, wyjątkowe przeznaczenie. Wybrać odpowiednią mandalę można różnymi sposobami: intuitywnie, gdy po prostu nam się podoba obraz (podświadomie czujemy, czego w chwili obecnej potrzebujemy), albo opierając się na logikę, kiedy analizuje cechy, znaczenie, i wpływ, i decyduje, że jest to akurat to, czego chcemy.

"Mandala", 2012, author Irena Jadelo-Katarske, www.ijk.lt

"Mandala", 2012, author Irena Jadelo-Katarske, www.ijk.lt

"Mandala", 2012, author Irena Jadelo-Katarske, www.ijk.lt

LT Mano paveiksle pavaizduotą mandalą galima apibūdinti, atsižvelgiant į jos spalvas bei formas. Žalia spalva aktyvuoja žmogaus gydomąsias, atsinaujinimo bei kūrybines galias, išmintingą gebėjimą priimti kitus žmones, jiems padėti. Tai gamtos, žydėjimo, augimo, gausos spalva. Geltona - tai tarsi naujo gyvenimo, kupino džiaugsmo ir vilties, pradžia; individualumo ir nepriklausomybės apraiška; sugebėjimas matyti ir suvokti. Tai saulė, auksas, drąsi jėga, gebanti kurti, išmintingos ugnies saviauktaulizacija, nušvitimas. Oranžinė spalva, reiškianti švelnią ugnį, šildo ir džiugina. Violetinė - tai karališkoji spalva, jungianti moterišką ir vyrišką pradus. Mandaloje ji siejama su energija, pasireiškiančia dvasios lygmenyje. Ši spalva padeda rasti "magiškąjį" ryšį su pačiu savimi ir supančiu pasauliu. Trikampiai simbolizuoja dinamiškumą, jie duoda žmogui postūmį ir harmoniją judant. Rodyklės ir lanko formos papildo energija, padeda išlaikyti kryptį tikslo link. Apskritimai turi savybę apsaugoti, apjungti, kurti tvarką. Gėlės/žiedai mandaloje simbolizuoja pavasarį, amžiną gyvenimo atgimimą, grožį, gyvybę; skatina asmenybės augimą.

RU Изображенную на моей картине мандалу можно описать, учитывая ее цвета и формы. Зеленый цвет активизирует целительные, восстановительные и творческие способности человека, мудрое умение принимать других людей, помогать им. Это цвет природы,  цветения, роста, изобилия. Желтый - это словно начало новой жизни, наполненной радостью и надеждой; проявление индивидуальности и самостоятельности, способности видеть и понимать. Это солнце, золото, мужественная сила, способная создавать, самоактуализация мудрости огня, просветление. Оранжевый цвет, обозначающий нежный огонь, согревает, и радует. Фиолетовый - это королевский цвет, объединяющую женское и мужское начало. В мандале он связан с энергией, проявляющейся на духовном уровне. Цвет этот помогает найти "магическую" связь с самим собой и окружающим миром. Треугольники символизируют динамичность, они дают человеку стимул и гармонию в движении. Стрелка и лук наполняют энергией, помогают поддерживать направление к цели. Круги обладют способностью защищать, соединять, создавать порядок. Цветы  в мандале символизируют весну, вечное возрождение жизни, красоту, жизнь; способствуют личностному росту.

PL Moją namalowaną mandalę można opisać według jej kolorów i form. Kolor zielony aktywuje uzdrowiające, odnowiające i twórcze umiejętności człowieka, mądrą zdolność przyjmować innych ludzi, pomagać im. Jest to kolor przyrody, kwitnienia, wzrostu, obfitości. Żółty jest niby początkiem nowego życia, napełnionego radością i nadzieją; przejawem indywidualności i niezależności; zdolność widzenia i rozumienia. To słońce, złoto, odważne siły, zdolne do tworzenia, samoauktaulizacia mądrości ognia, oświecenie. Kolor pomarańczowy, oznaczający delikatny ogień, grzeje i cieszy. Fiolet jest kolorem królewskim, jednoczącym kobiecy i męski początek. W mandale kolor ten jest związany z energią, przejawiającą się na poziomie duchownym. Kolor ten pomaga odnaleźć "magiczny" kontakt z samym sobą i otaczającym światem. Trójkąty symbolizują dynamiczność, dają człowiekowi impuls i harmonię w ruchu. Strzałki w łuki napełniają energią, przyczyniają się do utrzymania kierunku dążąc do celu. Kręgi mają zdolność do ochrony, połączania, tworzenia porządku. Kwiaty w mandale symbolizują wiosnę, wieczne odrodzenie życia, piękno, życie, pomagają w rozwóju osobowości. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą