Mandala


Mandala / Мандала / Mandala

LT Manadala, verčiant pažodžiui iš sanskrito, reiškia ratą. Tai universalus simbolis, kuris reiškia tobulumą, cikliškumą, harmoningą visumą. Mandala nėra vien tik paveikslas meditacijai. Tai vaizdinys, savo spalvomis, raštais bei ypatinga energetika, atskleidžiantis paslėptą Visatos tvarką ir harmonizuojantis gyvenimą. Egzistuoja daugybė rūšių mandalų. Kiekviena jų turi skirtingų savybių, unikalią paskirtį. Rinktis sau tinkančią mandalą galima įvairiais būdais: intuityviai, kai mums tiesiog patinka vaizdas (pasamoningai jaučiame, ko mums šiuo metu reikia), arba vadovaujantis logika, kai analizuojame savybes, prasmę, poveikį ir nusprendžiame, kad būtent to norime. 

RU Мандала, в переводе с санскрита, означает круг. Это универсальный символ, который обозначает совершенство, цикличность, гармоничное целое. Мандала является не просто картиной для медитации. Это образ своими цветамы, узорами и особой энергетикой, выявляющий скрытый порядок Вселенной и гармонизирующий жизнь. Есть много типов мандал. Каждая из них имеет различные характеристики, уникальные цели. Выбрать подходящую мандалу можно различными способами: интуитивно, когда нам просто нравится картина (подсознательно мы чувствуем, что нам в настоящее время нужно), или полагаясь на логику, когда анализируем особенности, значение и влияние, и решаем, что это именно то, чего мы хотим.

PL Manadala, tłumacząc dosłownie z sanskrytu, oznacza koło. Jest to uniwersalny symbol, który oznacza doskonałość, cykliczność, harmoniczną całość. Mandala jest nie tylko obrazem do medytacji. To jest obraz, swoimi kolorami, wzorami i szczególną energetyką, odkrywający skrtyty porządek Wszechświata i harmonizujący życie. Istnieje wiele rodzajów mandali. Każdya ma inne cechy, wyjątkowe przeznaczenie. Wybrać odpowiednią mandalę można różnymi sposobami: intuitywnie, gdy po prostu nam się podoba obraz (podświadomie czujemy, czego w chwili obecnej potrzebujemy), albo opierając się na logikę, kiedy analizuje cechy, znaczenie, i wpływ, i decyduje, że jest to akurat to, czego chcemy.

"Mandala", 2012, author Irena Jadelo-Katarske, www.ijk.lt

"Mandala", 2012, author Irena Jadelo-Katarske, www.ijk.lt

"Mandala", 2012, author Irena Jadelo-Katarske, www.ijk.lt

LT Mano paveiksle pavaizduotą mandalą galima apibūdinti, atsižvelgiant į jos spalvas bei formas. Žalia spalva aktyvuoja žmogaus gydomąsias, atsinaujinimo bei kūrybines galias, išmintingą gebėjimą priimti kitus žmones, jiems padėti. Tai gamtos, žydėjimo, augimo, gausos spalva. Geltona - tai tarsi naujo gyvenimo, kupino džiaugsmo ir vilties, pradžia; individualumo ir nepriklausomybės apraiška; sugebėjimas matyti ir suvokti. Tai saulė, auksas, drąsi jėga, gebanti kurti, išmintingos ugnies saviauktaulizacija, nušvitimas. Oranžinė spalva, reiškianti švelnią ugnį, šildo ir džiugina. Violetinė - tai karališkoji spalva, jungianti moterišką ir vyrišką pradus. Mandaloje ji siejama su energija, pasireiškiančia dvasios lygmenyje. Ši spalva padeda rasti "magiškąjį" ryšį su pačiu savimi ir supančiu pasauliu. Trikampiai simbolizuoja dinamiškumą, jie duoda žmogui postūmį ir harmoniją judant. Rodyklės ir lanko formos papildo energija, padeda išlaikyti kryptį tikslo link. Apskritimai turi savybę apsaugoti, apjungti, kurti tvarką. Gėlės/žiedai mandaloje simbolizuoja pavasarį, amžiną gyvenimo atgimimą, grožį, gyvybę; skatina asmenybės augimą.

RU Изображенную на моей картине мандалу можно описать, учитывая ее цвета и формы. Зеленый цвет активизирует целительные, восстановительные и творческие способности человека, мудрое умение принимать других людей, помогать им. Это цвет природы,  цветения, роста, изобилия. Желтый - это словно начало новой жизни, наполненной радостью и надеждой; проявление индивидуальности и самостоятельности, способности видеть и понимать. Это солнце, золото, мужественная сила, способная создавать, самоактуализация мудрости огня, просветление. Оранжевый цвет, обозначающий нежный огонь, согревает, и радует. Фиолетовый - это королевский цвет, объединяющую женское и мужское начало. В мандале он связан с энергией, проявляющейся на духовном уровне. Цвет этот помогает найти "магическую" связь с самим собой и окружающим миром. Треугольники символизируют динамичность, они дают человеку стимул и гармонию в движении. Стрелка и лук наполняют энергией, помогают поддерживать направление к цели. Круги обладют способностью защищать, соединять, создавать порядок. Цветы  в мандале символизируют весну, вечное возрождение жизни, красоту, жизнь; способствуют личностному росту.

PL Moją namalowaną mandalę można opisać według jej kolorów i form. Kolor zielony aktywuje uzdrowiające, odnowiające i twórcze umiejętności człowieka, mądrą zdolność przyjmować innych ludzi, pomagać im. Jest to kolor przyrody, kwitnienia, wzrostu, obfitości. Żółty jest niby początkiem nowego życia, napełnionego radością i nadzieją; przejawem indywidualności i niezależności; zdolność widzenia i rozumienia. To słońce, złoto, odważne siły, zdolne do tworzenia, samoauktaulizacia mądrości ognia, oświecenie. Kolor pomarańczowy, oznaczający delikatny ogień, grzeje i cieszy. Fiolet jest kolorem królewskim, jednoczącym kobiecy i męski początek. W mandale kolor ten jest związany z energią, przejawiającą się na poziomie duchownym. Kolor ten pomaga odnaleźć "magiczny" kontakt z samym sobą i otaczającym światem. Trójkąty symbolizują dynamiczność, dają człowiekowi impuls i harmonię w ruchu. Strzałki w łuki napełniają energią, przyczyniają się do utrzymania kierunku dążąc do celu. Kręgi mają zdolność do ochrony, połączania, tworzenia porządku. Kwiaty w mandale symbolizują wiosnę, wieczne odrodzenie życia, piękno, życie, pomagają w rozwóju osobowości. 

Cozy Evenings


Jaukūs vakarai / Уютные вечера / Przytulne wieczory

LT Ruduo jau atnešė savo vėjų ir vakarus sunku įsivaizduoti be pledo, puodelio karštos arbatos ir gero filmo. Šio savaitgalio filmų tematika buvo pagardinta fantastikos, romantikos, filosofijos ir futurizmo prieskoniais. 

RU Осень уже принесла свои ветры, и вечера трудно представить без пледа, чашки горячего чая и хорошего фильма. Тематика фильмов в эти выходные была приправлена специями ​​фантастики, романтики, философии и футуризма.

PL Jesień przyniosła już swoje wiatry i trudno jest sobie wyobrazić wieczory bez pledu, filiżanki gorącej herbaty i dobrego filmu. Tematyka filmów tego weekendu była przyprawiona szczyptą fantastyki, romantyki, filozofii i futuryzmu. 

"Upside Down" (2012) movie poster
"Afterworld" (2007) movie poster


The Tree of Happiness


Laimės medis / Дерево счастья / Drzewo szczęścia

LT Medis, kaip simbolis, nuo senovės yra labai populiarus visame pasaulyje. Jis turi daugybę gražių reikšmių, tačiau pačios svarbiausios yra gyvenimo, žmogaus, Visatos, amžinybės, gausos, išminties. Mano nupieštas medis yra pavadintas Laimės medžiu - jis atspindi harmoningą gyvenimą, kur netgi krentantys lapai virsta lengvai pakylančiais virš kasdienybės drugeliais.  Drugelis įvairiuose kultūrose simbolizuoja atgimimą, amžinybę, džiaugsmą, meilę ir laimę. 

RU Дерево, как символ, с древних времен очень популярно во всем мире. Оно имеет много красивых значений, но самыми главными являются жизнь, человек, Вселенная, вечность, изобилие, мудрость. Мое нарисованное дерево было названо Деревом счастья - оно отражает гармоничную жизнь, где даже падающие листья превращаются в бабочек, легко взлетающих над повседневностью. Бабочка в разных культурах символизирует возрождение, вечность, радость, любовь и счастье.

PL Drzewo, jako symbol, od dawien jest bardzo popularne na całym świecie. Ma ono wiele pięknych znaczeń, ale najważniejsze z nich - to życie, człowiek, Wszechświat, wieczność, obfitość, mądrość. Moje narysowane drzewo nazwane zostało Drzewem szczęścia - odzwierciedla harmoniczne życie, gdzie nawet spadające liście stają się motylami, lekko wzlatującymi nad codziennością. Motyl w różnych kulturach symbolizuje odrodzenie, wieczność, radość, miłość i szczęście. 

"The Tree of Happiness", 2012, author Irena Jadelo-Katarske, www.ijk.lt

"The Tree of Happiness", 2012, author Irena Jadelo-Katarske, www.ijk.lt

"The Tree of Happiness", 2012, author Irena Jadelo-Katarske, www.ijk.lt

Pretty Much 30


Be penkių minučių 30 / Без пяти минут 30 / Bez pięciu minut 30

Photo by I.J.K.
LT O būna taip... Gyveni, gyveni, skubi, sustoji, pailsi, pagalvoji, vėl skubi, toliau gyveni. Tada vieną dieną pabundi ir suvoki, kad atėjo tas amžius, apie kurį, būdama maža, galvojai, kad "jie suaugę tetos ir dėdės". Savo pėdomis į jį įžengusi matai, kad iš čia žiūrint viskas atrodo kitaip. Jautiesi vis dar dvidešimties ir vis dar nelimpa prie tavęs ta "Tetų ir Dėdžių" etiketė. Galbūt ir pasaulis, pakeitęs savo ritmą, keičia mus taip giliai. Atidėję šeimos kūrimo ir vaikų auginimo etapą, tarsi atitoliname "Brandos" stotelę ir pratęsiame jaunystę. Milijonai žmonių šiandien taip gyvena, bet rankoje laikomas vaikystės kaleidoskopas vis tiek priverčia susimąstyti. Ar norisi radikalių pokyčių? Pokyčių visuomet norisi. Radikalių? Gal ne. Nebent kalbėtume apie viso to, kas yra, tobulinimą. Bet geriausia, kai viskas ateina savaime, savo laiku, geriausiu laiku.  

RU А происходит это так... Живешь, живешь, спешишь, останавливаешься, отдохнешь, подумаешь, опять спешишь, дальше живешь. Тогда в один прекрасный день просыпаешся и осознаешь, что настал этот возраст, о котором, будучи маленькой, ты думала, что "они взрослые тети и дяди". Ступая сюда своими стопами, видишь, что с этой стороны все выглядит иначе. Ты все ещё чувствуешь себя двадцатилетней и к тебе по прежнему не липнет этикетка "Тети и Дяди". Может быть и мир, изменив свой ритм, меняет нас так глубоко. Откладывая этап создания семьи и воспитания детей, мы словно отдаляем остановку под названием "Зрелость", и продливаем молодость. Миллионы людей сегодня так живут, но, держа в руках калейдоскоп детства, ты все равно задумываешься. Хочется радикальных перемен? Перемен всегда хочется. Радикальных? Может нет. Если только мы говорим о совершенствовании того всего, что есть. Но лучше всего, когда все приходит само собой, в свое время, в лучшее время. 

PL A bywa to tak... Żyjesz, żyjesz, śpieszysz, zatrzymujesz się, odpoczniesz, pomyślisz, znowu śpieszysz, dalej żyjesz. Wtedy pewnego dnia się budzisz i uświadamiasz sobie, że nadszedł ten wiek, o którym, będąc mała, myślałaś, że "są to dorośli panowie i panie". Stąpając tu swoimi stopami widzisz, że z tej strony wszystko wygląda inaczej. Wciąż się czujesz dwudziestoletnią i nadal się do ciebie nie klei etykieta "Pań i Panów". Odkładając etap założenia rodziny i wychowywania dzieci, niczym oddalamy przystanek "Dojrzałości" i przedłużamy młodość. Miliony ludzi dziasiaj żyją w ten spósób, lecz trzymany w ręce kalejdoskop dzieciństwa zmusza się zamyśleć. Czy się chce radykalnych zmian? Zmian zawsze się chce. Radykalnych? Może nie. Jeśli tylko mówimy o doskonaleniu wszystkiego tego, co jest. Lepiej jednak, gdy wszystko przychodzi naturalnie, w swoim czasie, w najlepszym czasie. 


The World of "Copy-Paste"


Kopijų pasaulis / Мир копий / Świat kopii

Photo by I.J.K.

LT "Nekopijuok. (...) tai yra tiesus kelias į nesėkmę. Didžiausia kopijavimo problema - praleidžiamas suvokimo etapas, o būtent bandydamas suvokti ir aiškindamasis Tu tobulėji. Kai tik ką nors nusikopijuoji ir prisitaikai, šio etapo nebelieka. Tu tik uždedi paskutinį sluoksnį, nežinodamas, kokie sluoksniai slepiasi po juo. 
Labai didelė dalis darbo, kurį į kūrinį įdeda tikrasis jo kūrėjas, yra nematoma. Ji paslėpta po išore. Kopijuojantis nežino, kodėl kas nors atrodo taip, kaip atrodo, kodėl kas nors veikia taip, kaip veikia, kodėl ką nors reikia perskaityti taip, kaip reikia. Kopijuojant nesuprantama esmė, neatsiranda suvokimas ir nėra kaip priimti sprendimus ateityje. 
Be to, jeigu kopijuoji, niekada neatsirasi priešakinėse pozicijose. Tu niekada nepirmausi, Tu visada seksi iš paskos. Tu kursi tai, kas yra sukurta, padarysi prastesnę originalo kopiją." 

[J. Fried ir D. H. Hansson] 

RU "Не копируй. (...) это прямой путь к неудаче. Крупнейшая проблема копирования - пропускаемый этап восприятия, а именно пытаясь понять и выяснить, Ты совершенствуешся. Всякий раз, когда Ты что-то копируешь, и приспосабливаешся, этого этапа не остается. Ты просто накладываешь последний слой, не зная, какие слои скрываются под ним.
Очень большая часть работы, которую в творение вкладывает настоящий создатель, является невидимой. Она скрыта под внешностью. Копирующий не знает, почему что-то выглядит так, как выглядит, почему что-то работает так, как работает, почему что-то должно быть прочитано так, как нужно. Копируя нет понятия сути, не приходит восприятие, и нет как принимать решения в будущем.
Кроме того, если копируешь, никогда не попадешь в передние позиции. Ты никогда не будешь лидером, Ты всегда будешь следовать сзади. Ты будешь создавать то, что уже создано, сделаешь худшую копию оригинала."

[J. Fried ir D. H. Hansson]

PL "Nie kopiuj. (...) jest to prosta droga ku niepowodzeniu. Największy problem kopiowania - upuszczany etap percepcji, a mianowicie próbując zrozumieć i wyjaśniając, doskonalisz się. Ilekroć coś kopiujesz i dostosowujesz się, etapu tego nie zostaje. Po prostu nakładasz ostatnią warstwę, nie wiedząc, jakie warstwy ukrywają pod nią.
Bardzo duża część pracy, którą w utwór wkłada prawdziwy jego twórca, jest niewidzialna. Jest ona ukryta pod zewnętrznością. Kopiujący nie wie, dlaczego coś wygląda tak, jak wygląda, dlaczego coś działa tak, jak działa, dlaczego coś musi być czytane tak, jak trzeba. Kopiując nie rozumie się istoty, nie przychodzi rozumienie i nie ma jak podejmować decyzji w przyszłości.
Ponadto, jeśli kopiujesz, nigdy nie będziesz w pozycjach przodujących. Nigdy nie będziesz liderować, zawsze będziesz podążać z tyłu. Będziesz tworzyć to, co jest już stworzone, zrobisz gorszą kopię oryginału." 

[J. Fried ir D. H. Hansson]

Early Autumn Morning


Ankstyvojo rudens rytas / Утро ранней осени / Wczesnojesienny poranek

Photo by I.J.K.

LT Pamenu tą nuostabų jausmą... Ankstyvojo rudens rytas. Toks lengvas, saulėtas, nerūpestingas, kupinas naujų vilčių. Atsinaujinus ir pailsėjus, su neapkrauta dienotvarke, naujomis idėjomis, džiaugsmingai eidavai pasitikti senų draugų ir naujos veiklos. Nekantriai laukdavai, ką tau atneš šis spalvingas ruduo... 

RU Помню то прекрасное чувство... Утро ранней осени. Такое легкое, солнечное, беззаботное, полное новых надежд. Обновившись и отдохнув, с неперегруженным графиком, новыми идеями, ты радостно шел на встречу со старыми друзьями и новой деятельностью. С нетерпением ждал, что тебе принесет эта красочная осень... 

PL Pamiętam to wspaniałe uczucie... Wczesnojesienny poranek. Taki lekki, słoneczny, beztroski, pełen nowej nadziei. Odnowiony i wypoczęty, z nieobciążonym grafikiem, nowymi pomysłami, radośnie śpieszyłeś na spotkanie ze starymi znajomymi i nową działalnością. Z niecierpliwością czekałeś, co przyniesie ci ta kolorowa jesień...