Japanese Calligraphy


Japonų kaligrafija / Японская каллиграфия / Japońska kaligrafia

LT Rytų menais - tame tarpe ir kaligrafija - domiuosi jau apie 8 metus. Šių motyvų periodiškai atsiranda ir mano darbuose. 

RU Восточным исскуством - в том числе и каллиграфией - я увлекаюсь уже около 8 лет. Эти мотивы периодически появляются и в моих работах. 

PL Sztuką Wschodu - w tym i kaligrafią - ciekawię się już około 8 lat. Motywy te regularnie pojawiają się i w moich pracach. 

"Success and Thriving", 2012, author Irena Jadelo-Katarske, www.ijk.lt

"Success and Thriving", 2012, author Irena Jadelo-Katarske, www.ijk.lt

"Success and Thriving", 2012, author Irena Jadelo-Katarske, www.ijk.lt
LT Aukščiau patalpintas paveikslas buvo atliktas visai neseniai (tušu ant popieriaus). Šis hieroglifas reiškia sėkmę ir klestėjimą. Manoma, kad hieroglifai turi savybę pritraukti tai, ką jie simbolizuoja. Solidžiai įrėmintas bus puiki dovana verslo atstovui, abiturientui ar tiesiog ambicingam žmogui. 

RU Выше размещенная картина была исполнена совсем недавно (тушью на бумаге). Иероглиф этот обозначает успех и процветание. Считается, что иероглифы имеют способность притягивать то, что симболизируют. Такая картина в солидной рамке будет прекрасным подарком для представителя бизнеса, абитуриента или просто человека с высокими амбициями. 

PL Wyżej rozmieszczony obraz wykonany został zupełnie niedawno (tuszem na papierze). Hieroglif ten oznacza sukces i dobrobyt. Uważa się, że hieroglify mają sposobność przyciągać to, co symbolizują. Oprawiony w gustowne ramy będzie świetnym prezentem dla przedstawiciela biznesu, absolwenta albo po prostu dla osoby ambicyjnej. 

Luxurious Greeting


Prabangus sveikinimas / Роскошное поздравление / Rozkoszne pozdrowienie

LT Artimieji vestuvių ar jubiliejaus proga dažnai dovanoja pinigus. Tokia dovana, kaip ir bet kuri kita, gali būti šilta, prabangi, stilinga ir apgalvota. 

RU Близкие на свадьбу или юбилей часто дарят деньги. Такой подарок, как и любой другой, может быть теплым, роскошным, стильным и обдуманным. 

PL Bliscy ludzie z okazji ślubu czy jubileuszu często darują pieniądze. Taki prezent, jak i każdy inny, może być ciepłym, rozkosznym, stylowym i obmyślonym. 

Vokas-dėžutė / Конверт-коробочка / Koperta-pudełeczko / www.ijk.lt

Vokas-dėžutė / Конверт-коробочка / Koperta-pudełeczko / www.ijk.lt

Vokas-dėžutė / Конверт-коробочка / Koperta-pudełeczko / www.ijk.lt

Rankų darbo atvirukas / Открытка ручной работы / Kartka wykonana ręcznie / www.ijk.lt

Rankų darbo atvirukas / Открытка ручной работы / Kartka wykonana ręcznie / www.ijk.lt

Rankų darbo atvirukas / Открытка ручной работы / Kartka wykonana ręcznie / www.ijk.lt

Downshifting Style Holidays


Atostogos downshifting stiliuje/ Отпуск в стиле дауншифтинг / Wakacje w stylu downshifting

Photo by I.J.K.

LT Dalį atostogų šiemet praleidome atokiame miško namelyje Lietuvos pasienyje. Namelio specialiai neieškojome - pasiūlė jį mums pažįstami. Norėjome apžiūrėti jį dar prieš atostogų pradžią, tad iš pradžių išsiruošėme pasižvalgyti. 
Pirmuoju iššūkiu buvo kelias. Nežinojome, kur tiksliai randasi namelis, kadangi vietovė neturėjo gatvių ir netgi nebuvo panaši į kaimą. Tai buvo tiesiog miškas. Važiavome taip, kaip mums buvo paaiškinta, reguliariai žvilgčiodami į žemėlapį, kad patikrintume, ar važiuojame teisinga kryptimi. Pasiekti tikslą visgi mums pavyko lengviau nei tikėjomės. 

RU Часть отпуска в этом году мы провели в удаленном лесном домике на пограничье Литвы. Домика мы особо не искали - его нам предложили знакомые. Мы хотели взглянуть на него ещё перед началом отпуска, поэтому сразу отправились на разведку. 
Первым испытанием была дорога. Мы не знали, где конкретно он находится, поскольку в этой местности не было улиц, и она даже не была похожа на село. Это был просто лес. Мы ехали так, как нам объяснили, глядя в то же время на карту, чтобы удостовериться, что едим в правильном направлении. Достичь цели все таки получилось легче, чем мы ожидали. 

PL Część wakacji w tym roku spędziliśmy w oddalonym domku leśnym na pograniczu Litwy. Domku szczególnie nie szukaliśmy - zaproponowali go nam znajomi. Chcieliśmy spojrzeć na niego jeszcze przed początkiem urlopu, więc od razu wybraliśmy się na zwiady. 
Pierwszym wyzwaniem była droga. Nie wiedzieliśmy, gdzie dokładnie się znajduje domek, gdyż miejscowość nie miała ulic i nie była nawet podobna do wsi. Był to po prostu las. Jechaliśmy tak, jak nam zostało wytłumaczone, zaglądając jednocześnie do mapy, by sprawdzić, czy jedziemy we właściwym kierunku. Dotrzeć do celu jednak udało nam się łatwiej niż się spodziewaliśmy. 

Photo by I.J.K.

Photo by I.J.K.

Photo by I.J.K.

Photo by I.J.K.
LT Mūsų laukė senas, kiek neįprastos stilistikos pastatas. Jis nebuvo panašus į tradicinius kaimo namelius. Kaip vėliau paaiškėjo, kadaise tai buvo parduotuvė. Nauji savininkai nusprendė sukurti ten sau jaukų kampelį, bet nespėjo dar iki galo jo įrengti. 
Įėję į vidų maloniai nustebome. Kambarys buvo apstatytas baldais iš angliškų antikvariatų ir kitais, rečiau pas mus sutinkamais daiktais. Dievinu įdomias interjero detales, todėl apėjau kambarį kelis kartus, apžiūrėdama viską kaip muziejuje. 

RU Нас ждал старый домик в несколько необычном стиле. Он не был похож на традиционные сельские домики. Как оказалось позже, когда-то это был магазин. Новые владельцы решили там создать уютный уголок для себя, но не успели его ещё до конца обустроить. 
Когда мы зашли внутрь, мы были приятно удивлены. Комната была обставлена мебелью из английских антиквариатов и другими, не так часто у нас встречаемыми вещами. Обожаю интересные детали интерьера, поэтому прошлась несколько раз разсматривая всё как в музее. 

PL Czekał na nas stary budynek o trochę niezwykłym stylu. Nie był podobny na tradycyjne domki wiejskie. Jak się później okazało, początkowo był to sklep. Nowi właściciele postanowili stworzyć tam przytulny zakątek dla siebie, lecz nie zdążyli go jeszcze do końca urządzić. 
Po wejściu do środka zostaliśmy mile zaskoczeni. Pokój był obstawiony meblami z angielskich antykwariatów i innymi rzadziej u nas spotykanymi rzeczami. Uwielbiam ciekawe detale interjeru, więc przeszłam się kilka razy oglądając wszystko jak w muzeum. 

Photo by I.J.K.

Photo by I.J.K.

Photo by I.J.K.

Photo by I.J.K.
Photo by I.J.K.

LT Atostogų laukiau nekantriai. Pasiruošimas joms buvo nelengvas. Turėjome pasiimti su savimi daugybė reikalingų daiktų, kadangi miško namelyje nebuvo vandens, šaldytuvo nei virtuvės. Netgi naudojimasis telefonu buvo komplikuotas - buvome už europietiško ryšio zonos ribų, o tai, ką gaudėme iš užsienio, buvo nestabilu. Vieninteliu "civilizacijos" pėdsaku buvo elektra. 

RU Отпуска я ждала с нетерпением. Приготовление к нему было непростым. Мы должны были взять с собой много нужных вещей, поскольку в лесном домике не было воды, холодильника, кухни. Даже использование телефона было компликованным - мы были вне зоны доступа европейской сети, а то, что ловили из-за рубежа, было нестабильное. Единственным следом "цивилизации" была электричность.  

PL Z niecierpliwością czekałam na wakacje. Szykowanie się do nich było niełatwe. Musieliśmy zabrać ze sobą dużo nięzbędnych rzeczy, gdyż w domku leśnym nie było wody, lodówki ani kuchni. Nawet korzystanie z telefonu było komplikowane - byliśmy poza zasięgiem sieci europejskiej, a to, co łapaliśmy zza granicy, było niestałe. Jedynym śladem "cywilizacji" była elektryczność. 

Photo by I.J.K.

LT Lagaminų turinys priminė turistų kuprines. Visų pirma, nusipirkome daug vandens. Turint ribotas vandens atsargas, reikėjo pasirūpinti priemonėmis, kurios sumažintų jo sunaudojimą. Aktualiausios buvo įvairių rūšių servetėlės (virtuvinės, kosmetinės, drėgnos, sausos ir t.t.), vienkartiniai indai (labai mieli yra tie mediniai ir popieriniai, nors taip jais ir nepasinaudojome) ir pakankamas drabužių kiekis
Antras galvosūkis buvo maistas, kurį galima būtų laikyti kambario temperatūroje. Nesuprantu, kodėl (bent jau vasarą) parduotuvėje nėra atskiros lentynos su visais prieinamais tokio tipo produktais. Vieni jų yra laikomi paprastai lentynose, kiti - deja, šaldytuvuose. Taigi, prireikė laiko, kol perskaičiau visų jų smulkiai atspausdintas instrukcijas. Nusimatė kaitra (virš 30 laipsnių), o rekomendacijos  daugiausia kalbėjo apie maksimalią 18-20 laipsnių temperatūrą, todėl reikėjo papildomai ir šaltkrepšių. 
"Miesto vaikas", nepamiršęs, kad turės bent jau elektrą, įmetė į automobilį prietaisą, kuris galėjo atlikti dvi skirtingas funkcijas: tai buvo ventiliatorius ir šildytuvas viename. Naktinis miškas priminė, kad gali prireikti žibintuvėlių, baterijų, žvakių ir degtukų. Na, o darboholikės siela, kuri be užsiėmimo greitai pradeda nuobodžiauti, pasistengė, kad lagamine atsirastų įdomi literatūra. 

RU Содержание чемоданов напоминало рюкзаки туристов. Во первых, мы купили много воды. Имея ограниченные запасы воды, нужно было позаботиться о средствах, которые бы позволили уменьшить ее употребление. Самые актуальные были различные салфетки (кухонные, косметические, влажные, сухие итд.), одноразовая посуда (очень мило выглядит деревянная и бумажная, хотя мы так ею и не воспользовались) и достаточное количество одежды. 
Второй головоломкой была еда, которую можно бы было хранить при комнатной температуре. Не понимаю, почему (по крайней мере летом) в магазине нет отдельной полки со всеми продуктами это рода. Некоторые из них разложены просто на полках, но часть - к сожалению, хранится в холодильниках. Понадобилось какое-то время, чтобы прочесть мелко напечатаные инструкции на каждом из них. Намечалась жара (больше 30 градусов), а рекомендации в большинстве говорили о максимальной температуре 18-20 граусов, поэтому дополнительно нужны были пакеты с термоизоляцией. 
"Городской ребёнок", не забыв, что по крайней мере будет электричность, затащил в автомобиль небольшой прибор имеющий две функции: это было вентилятор и обогреватель в одном. Ночной лес напомнил, что пригодиться могут фонарики, батарейки, свечи и спички. Ну, а душа трудоголика, которому без занятия быстро становится скучно, позаботилась о том, чтобы в чемодане оказалась интересная литература. 

PL Zawartość walizek przypominała plecaki turystów. Po pierwsze, kupiliśmy dużo wody. Mając ograniczone zapasy wody, trzeba było zadbać o środki, które zmniejszą jej zużycie. Najbardziej aktualne były róznego rodzaju serwetki (kuchenne, kosmetyczne, wilgotne, suche itd.), jednorazowe naczynia (bardzo miłe są te drewniane i papierowe, chociaż z nich tak i nie skorzystaliśmy) oraz dostateczna ilość ubrania. 
Drugą łamigłówką było jedzenie, które możno by było przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie rozumiem, dlaczego (przynajmniej latem) nie ma osobnej półki w sklepie ze wszystkimi dostępnymi tego rodzaju produktami. Niektóre z nich są przechowywane zwykle na półkach, inne - niestety, w lodówkach. Potrzebowałam więc trochę czasu na czytanie drobno wydrukowanych instrukcji każdego z nich. Zapowiadały się upały (ponad 30 stopni), a rekomendacje przeważnie mówiły o maksymalnej temperaturze 18-20 stopni, dlatego potrzebne były dodatkowo i torebki termoizolacyjne. 
"Dziecko miasta", pamiętające o tym, że będzie przynajmniej elektryczność, wrzuciło do samochodu nieduże urządzenie, które spełniało dwie funkcje według potrzeby: był to grzejnik i wentylator w jednym. Nocny las przypomniał, że przydać się mogą być latarki, baterie, świece i zapałki. No, a dusza pracoholika, który szybko zaczyna się nudzić bez zajęcia, postarała się o to, żeby w walizce okazała się ciekawa lektura. 

Photo by I.J.K.

LT O kaip viskas praėjo? Nuo civilizacijos atitrūkti tikrai pavyko. Būtų buvę idealu, jei nebūtų taip karšta ir neskraidytų tiek daug uodų bei kitų, tam regionui būdingų vabzdžių. Nuo jų teko gelbėtis natūraliais būdais: Ajurvedos rekomenduojamais gvazdikėliais ir eksperimento metodu atrastu lobiu - sandalmedžio smilkalais iš Indijos. 

RU А как всё прошло? Бегство от цивилизации действительно удалось. Былобы идеально, если бы не было так жарко и не леталобы так много комаров и других, типичных для того региона насекомых. От них пришлось спасаться натуральными способами: рекомендуемой в Аюрведе гвоздикой и методом эксперимента обнаруженным открытием - сандаловым благовонием из Индии. 

PL A jak wszystko przeszło? Od cywilizacji uciec naprawdę się udało. Byłoby idealnie, gdyby nie było tak gorąco i nie latało tak dużo komarów i innych, typicznych dla tego regionu owadów. Od nich przyszło się ratować naturalnymi sposobami: w Ajurwedzie zalecanymi goździkami i metodem eksperymentu odkrytym skarbem - kadzidłem drzewa sandałowego z Indii. 

Photo by I.J.K.

Photo by I.J.K.

LT Pats poilsis tokiomis aplinkybėmis buvo labai pasyvus, bet praleistas naudingai - pagaliau radau laiko nuostabiai M. Morgan knygai "Dykumos balsai", kuri per tokias atostogas buvo labai vietoje. Rekomenduoju!  

RU Сам отдых в таких условиях был очень пассивным, но проведенным полезно - на конец-то я нашла время на замечательную книгу М. Морган "Послание с того края Земли", которая была очень кстати для такого отпуска. Рекомендую! 

PL Sam wypoczynek w takich okolicznościach byl bardzo pasywny, lecz spędzony pożytecznie - nareszcie znalazłam czas na wspaniałą książkę M. Morgan "Wołanie z końca świata", która była bardzo właściwa na takim urlopie. Zalecam! 

Marlo Morgan "Mutant Message Down Under"