2012-06-11

Mondays


Pirmadieniai / Понедельники / Poniedziałki

LT Po savaitgalio visiems kartais nesinori kibti į darbus. Jei tai atsitinka tik kartais, viskas tvarkoj, tačiau jei žodis "pirmadienis" Jums jau kelia nemalonių asociacijų, vertėtų susimąstyti. Priežastis gali būti nemėgstamas darbas - atsakykite sau į klausimą, kodėl jį dirbate ir kokie Jūsų profesiniai planai ateičiai. Darbas užima labai didelę mūsų gyvenimo dalį, tad dirbti reikėtų tai, kas patinka ir kur galima save realizuoti. 
Kita priežastis gali būti nuovargis. Jei savaitgalį ilsėjotės, tačiau pirmadienio rytą vis tiek trūksta energijos ir nesinori niekur eiti, paklauskite savęs, kada paskutinį kartą atostogavote ir kiek laiko kasdien skiriate sau. Laiką reikėtų suskirstyti į tris lygias dalis: 8 valandos darbui, 8 valandos poilsiui ir 8 valandos miegui. Poilsis turi būti kokybiškas. Kaip rašė R. Šarma: "Nepamiršk, kad laisvalaikio valandos nepraeina veltui. Jos padeda našiau išnaudoti darbo valandas."
Žmogui reikia kasdienės veiklos (darbo), tačiau ji turėtų būti maloni, ją reikėtų atlikti su aistra ir džiaugsmu. Žinoma, kiekvienas turime ir pareigų, kurios nebūtinai turi patikti. R. Šarma siūlo į tai žiūrėti, kaip galimybę augti: "Norint išsiugdyti geležinę valią, reikia atlikti daug nedidelių savidrausmės lavinimo darbelių. Kasdien atliekami tie nedideli darbeliai persipina vienas su kitu ir galiausiai sukuria dvasinę tvirtybę."
Jei visgi keisti gyvenimo būdą ar darbą nesate linkę, tiesiog papildykite savo pirmadienius kokiu nors gražiu ir maloniu ritualu, kurio nekantriai lauksite visą savaitę. 

RU После выходных всем иногда не хочется браться за работу. Если это случается только иногда, то всё в порядке, но если слово "понедельник" вызывает у Вас неприятные асоциации, то стоит задуматься. Причиной может быть нелюбимая работа - ответьте себе на вопрос, почему Вы здесь работаете, и какие у Вас планы на будущее, связанные с профессией. Работа занимает большую часть нашей жизни, поэтому работать нужно там, где нравится, и где можно себя реализовать. 
Другой причиной может быть усталость. Если на выходных Вы отдыхали, но в понедельник утром Вам по-прежнему не хватает энергии, и не хочется никуда идти, спросите себя, когда в последний раз Вы были в отпуске, и сколько времени ежедневно уделяете себе. Время нужно делить на 3 ровные части: 8 часов работы, 8 часов отдыха, 8 часов сна. Отдых должен быть качественным. Как писал Р. Шарма, не забывайте, что часы отдыха не проходят напрасно; они помогают более эффективно использовать рабочее время.
Человеку нужна повседневная деятельность (работа), но она должна быть приятной, ее нужно выполнять со страстью и радостью. Конечно, у каждого из нас есть обязательства, которые могут и не нравиться. Р. Шарма предлагает смотреть на это, как на возможность роста: В целях развития железной воли нужно выполнять много небольших работ, развивающих самодисциплину. Выполняемые ежедневно эти маленькие задачи переплетаются друг с другом, и в этоге создают духовную стойкость.
Если всё же менять образ жизни или работу Вы не склонны, просто включите в свои понедельники какой нибудь красивый и приятный ритуал, которого с нетерпением будете ждать всю неделю. 

PL Po weekendzie wszystkim czasami się nie chce brać za pracę. Jeśli tak bywa tylko czasami, to wszystko w porządku. Jeśli jednak słowo "poniedziałek" wywołuje u Was nieprzyjemne skojarzenia, warto się zamyśleć. Przyczyną może być niedolubiana praca - odpowiedźcie sobie na pytanie, dlaczego tu pracujecie i jakie macie plany na przyszłośc co do profesji. Praca zajmuje bardzo dużą część naszego życia, dlatego pracować trzeba tam, gdzie się podoba, i gdzie można realizować siebie. 
Inną przyczyną może być zmęczenie. Jeśli przez cały weekend odpoczywaliście, a w poniedziałek z rana nadal brakuje Wam energii i nie chce się nigdzie iść, zapytajcie siebie, kiedy ostatni raz byliście w urlopie i ile czasu codziennie udzielacie dla siebie. Czas trzeba dzielić na trzy równe części: 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku, 8 godzin snu. Odpoczynek powinien być jakościowy. Jak pisał R. Sharma, nie zapominajcie, że godziny odpoczynku nie upływają daremnie; przyczyniają się one do bardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy. 
Człowiekowi potrzebne jest codzienne zajęcie (praca), lecz powinno one być przyjemne, trzeba je wykonować z pasją i radością. Oczywiście, każdy z nas ma i obowiązki, których może i nie lubić. R. Sharma proponuje patrzeć na to, jak na możliwość wzrastania: W celu wypracowania żelaznej woli trzeba wykonywać dużo niewielkich robót, rozwijających samodyscyplinę. Codziennie wykonywane te nieduże prace przeplatają się jedna z drugą i w końcu tworzą to, co nazywamy mocą ducha. 
Jeśli jednak zmieniać tryb życia czy pracę nie jesteście skłonni, poprostu spróbujcie wzbogacić  poniedziałek jakimś pięknym i przyjemnym rytuałem, na który czekać będziecie przez cały tydzień. 

Photo by I.J.K.


"Awakening" - 5 diena / "Awakening" - День 5 / "Awakening" - Dzień 5

LT  Šios dienos asanų kompleksas padės atsipalaiduoti, nusiraminti ir atgauti jėgas. 

 1. Setu Bandha
 2. Matsyasana
 3. Uttanasana
 4. Adho Mukha Virasana
 5. Setu Bandha
 6. Savasana

RU Сегодняшний комплекс асан поможет расслабиться, успокоиться и восстановить силы. 
 1. Setu Bandha
 2. Matsyasana
 3. Uttanasana
 4. Adho Mukha Virasana
 5. Setu Bandha
 6. Savasana

PL Dzisiejszy kompleks asan pomoże zrelaksować się, uspokoić się i odzyskać siły. 

 1. Setu Bandha
 2. Matsyasana
 3. Uttanasana
 4. Adho Mukha Virasana
 5. Setu Bandha
 6. Savasana

2 komentarai: